نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، مطلب استفاده از شیرین بیان در تغذیه طیور [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 40-48]
 • احمدزاده، امین مروری بر مبانی ژنتیک و اصلاح‌نژاد طیور از کلاسیک تا انتخاب ژنومی؛ با تأکید بر استراتژی‌های شروع‌کنندۀ تلاقی‌گری [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 30-42]
 • اسکندری نسب، مرادپاشا مروری بر ارزیابی پارامتر‌های ژنتیکی صفات عملکردی در اسب‌های ورزشی پرش [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 14-23]
 • اسماعیلی فرد، سید مهدی اثر تراکم پرورش جوجه‌های گوشتی بر عملکرد و وضعیت سلامت آن‌ها [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 22-32]

ب

 • باغی، نوشین مروری بر بیماری تب مالت در دام و انسان [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 24-29]

ت

 • تاند، معین مروری بر ارزیابی پارامتر‌های ژنتیکی صفات عملکردی در اسب‌های ورزشی پرش [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 14-23]

ج

 • جباری، مانی عوامل تنظیم کننده حرارت بدن طیور با گیاهان دارویی [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 43-49]
 • جباری، میترا عوامل تنظیم کننده حرارت بدن طیور با گیاهان دارویی [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 43-49]
 • جوانمرد، آرش بز بوئر نژاد معروف گوشتی دنیا: تاریخچه پیدایش، عملکرد تولیدی و خصوصیات تولیدمثلی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 5-12]
 • جوانمرد، آرش مبانی تئوریک آزمون والدین مبتنی بر نشانگرهای ریزماهواره به زبان ترویجی: مدل حیوانی مورد مطالعه بزسانن [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 33-39]
 • جوانمرد، آرش مروری بر مبانی ژنتیک و اصلاح‌نژاد طیور از کلاسیک تا انتخاب ژنومی؛ با تأکید بر استراتژی‌های شروع‌کنندۀ تلاقی‌گری [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 30-42]

ح

 • حسین آبادی، سامان پرنده مینا (Sturnidae)؛ آموزش و نگهداری از آن‌ [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 62-68]
 • حسین آبادی، سامان طوطی خاکستری آفریقایی (کاسکو)؛ تاریخچه، نژادها و گونه‌های مختلف آن [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 60-63]

د

 • دانشیار، محسن مشکلات فعلی صنعت طیور ایران [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 4-4]
 • دهقانیان ریحان، وحید روش تجزیه و تحلیل شبکۀ هم‌بیانی ژنی وزن‌دار و کاربرد آن در ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 5-13]

ر

 • رسولی، نجمه معرفی انستیتو پاستور ایران [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 58-60]
 • رسولی، نجمه معرفی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 55-58]
 • رسولی، نجمه مروری بر چند دانستنی‌ در رشتۀ مهندسی علوم دامی [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 66-66]
 • رضایی، ویدا استفاده از شیرین بیان در تغذیه طیور [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 40-48]
 • رفیعی، سارا ژنتیک و اصلاح دام [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 61-61]
 • رفیعی، سارا راهنمای جامع تغذیه دام و طیور [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 59-59]
 • رفیعی، سارا مروری بر چند دانستنی‌ در رشتۀ مهندسی علوم دامی [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 66-66]

ز

ش

 • شهبازی، احسان مروری بر مبانی ژنتیک و اصلاح‌نژاد طیور از کلاسیک تا انتخاب ژنومی؛ با تأکید بر استراتژی‌های شروع‌کنندۀ تلاقی‌گری [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 30-42]

ص

 • صادقی، مصطفی افزایش پتانسیل اصلاح‌نژاد دام و طیور، نیازمند استفاده از فناوری‌ها و الگوریتم‌های نوین [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 4-4]
 • صادقی، مصطفی روش تجزیه و تحلیل شبکۀ هم‌بیانی ژنی وزن‌دار و کاربرد آن در ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 5-13]

ع

 • عبدلی، محمد مروری بر ارزیابی پارامتر‌های ژنتیکی صفات عملکردی در اسب‌های ورزشی پرش [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 14-23]
 • عیسی‌پور، مریم مدیریت آغوز در گوساله‌های شیری [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 13-21]
 • علمی- دانشجویی، انجمن اخبار انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران در بهار 1401 [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 69-69]
 • علمی- دانشجویی، انجمن اخبار انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران در پاییز 1401 [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 64-65]

غ

 • غفوری، فرزاد اثر تراکم پرورش جوجه‌های گوشتی بر عملکرد و وضعیت سلامت آن‌ها [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 22-32]
 • غفوری، فرزاد "ساماندهی کارآموزی؛ راهی به سوی توانمند‌سازی، کسب مهارت و اشتغال‌زایی دانشجویان علوم دامی" |مصاحبه با دکتر امیر رشیدی؛ استاد ژنتیک و اصلاح‌نژاد دام گروه مهندسی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان| [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 49-57]
 • غفوری، فرزاد روش تجزیه و تحلیل شبکۀ هم‌بیانی ژنی وزن‌دار و کاربرد آن در ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 5-13]
 • غفوری، فرزاد "سعی، تلاش و توکل بر خداوند راز موفقیت است" |مصاحبه با دکتر حسین مروج؛ استاد تغذیه طیور گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران| [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 50-54]
 • غلامی، اشکان "ساماندهی کارآموزی؛ راهی به سوی توانمند‌سازی، کسب مهارت و اشتغال‌زایی دانشجویان علوم دامی" |مصاحبه با دکتر امیر رشیدی؛ استاد ژنتیک و اصلاح‌نژاد دام گروه مهندسی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان| [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 49-57]
 • غلامی، اشکان مروری بر بیماری تب مالت در دام و انسان [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 24-29]
 • غلامی، اشکان "سعی، تلاش و توکل بر خداوند راز موفقیت است" |مصاحبه با دکتر حسین مروج؛ استاد تغذیه طیور گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران| [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 50-54]

ق

 • قره داغی، رامیار بز بوئر نژاد معروف گوشتی دنیا: تاریخچه پیدایش، عملکرد تولیدی و خصوصیات تولیدمثلی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 5-12]
 • قره داغی، رامیار مبانی تئوریک آزمون والدین مبتنی بر نشانگرهای ریزماهواره به زبان ترویجی: مدل حیوانی مورد مطالعه بزسانن [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 33-39]
 • قره داغی، رامیار مروری بر مبانی ژنتیک و اصلاح‌نژاد طیور از کلاسیک تا انتخاب ژنومی؛ با تأکید بر استراتژی‌های شروع‌کنندۀ تلاقی‌گری [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 30-42]
 • قلی زاده، محسن اثر تراکم پرورش جوجه‌های گوشتی بر عملکرد و وضعیت سلامت آن‌ها [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 22-32]

ک

 • کاظمی، امین پرنده مینا (Sturnidae)؛ آموزش و نگهداری از آن‌ [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 62-68]
 • کاظمی، امین طوطی خاکستری آفریقایی (کاسکو)؛ تاریخچه، نژادها و گونه‌های مختلف آن [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 60-63]

م

 • ملاپیری، محمد بز بوئر نژاد معروف گوشتی دنیا: تاریخچه پیدایش، عملکرد تولیدی و خصوصیات تولیدمثلی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 5-12]
 • ملاپیری، محمد مبانی تئوریک آزمون والدین مبتنی بر نشانگرهای ریزماهواره به زبان ترویجی: مدل حیوانی مورد مطالعه بزسانن [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 33-39]

ن

 • ندایی فرد، زهرا معرفی انستیتو پاستور ایران [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 58-60]
 • ندایی فرد، زهرا معرفی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 55-58]
 • نصیری، متین مبانی تئوریک آزمون والدین مبتنی بر نشانگرهای ریزماهواره به زبان ترویجی: مدل حیوانی مورد مطالعه بزسانن [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 33-39]

ی