اصول اخلاقی انتشار مقاله

نشریه  دامستیک به عنوان یک نشریه علمی- تخصصی جهت انتشار یافته‌های اصیل علمی محققین و اعضای هیئت تحریریه خود را ملزم به رعایت ارزش‌های اخلاق حرفه‌ای می‌داند. در همین راستا موارد زیر به عنوان اصول اخلاقی برای دست اندرکاران و مخاطبان مجله مورد توجه و لازم الاجرا می‌باشد.

اصول خلاقی هیات تحریریه

-   نگرش یکسان به مقالات دریافتی و ارزشیابی مقالات تنها بر اساس کیفیت علمی و بدون در نظر گرفتن موقعیت مولف (مولفین) و وابستگی سازمانی آن‌ها

-   التزام سر دبیر و دبیران تخصصی به بررسی و تعیین تکلیف تمامی مقالات در مدت زمان معقول

 -   انتخاب داوران بررسی‌کننده مقالات ارائه شده توسط سردبیر و اعضاء هیات تحریریه، با شرایط یکسان و متناسب با تخصص داور با موضوع مقاله  

-   بررسی دقیق و غیر جانبدارانه مقالات

-   بررسی دقیق و احراز نو آوری و هم‌خوانی مقاله ارائه شده با اهداف مجله توسط اعضاء هیات تحریریه

 -  التزام به عدم در اختیار قرار دادن اطلاعات مندرج در مقاله ارائه شده به دیگران قبل از انتشار

-   عدم حذف، اضافه و تغییر دادن ترتیب نام نویسندگان (مگر با درخواست و تایید همه مؤلفین قبل از انتشار)

-   صدور گواهی پذیرش و چاپ مقالات پس از اتجام تمامی مراحل داوری بر اساس تاریخ پذیرش نهایی مقاله

 اصول اخلاقی مولفین و نویسندگان مقالات 

-   رعایت اصالت و صحت مطالب مندرج در مقاله                                                                                                   

-   عدم ارسال هم زمان مقاله به دو یا چند مجله

-   اجتناب از ارسال مقاله چاپ شده در سایر مجلات

-   جلب رضایت نویسندگان همکار  قبل از ارسال مقاله به مجله، توسط نویسنده مسئول مقاله

-   استناد صحیح به تمام منابعی که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم از آن‌ها استفاده شده است

-   سپاسگزاری از حامیان مالی و یا علمی پژوهش انجام شده

-   رعایت ذکر و ترتیب نام نویسندگان بر اساس کمیت و کیفیت اثر آن‌ها در پژوهش انجام شده

اصول اخلاقی داوران

-   عودت مقاله به مجله در صورت عدم تناسب مقاله ارسال شده با تخصص داور (و معرفی داور مناسب و مرتبط در صورت امکان)

-   ارزیابی بی‌طرفانه مقاله با توجه به خصوصیات علمی و محتوایی آن

-   محرمانه نگه داشتن اطلاعات مندرج در مقاله دریافت شده برای داوری و عدم هرگونه استفاده از این اطلاعات

-   رعایت زمان تعیین شده از طرف مجله برای داوری و ارسال نظرات پیشنهادی در مدت زمان تعیین شده و پاسخ گویی در زمان مناسب 

 

برگرفته شده از وب سایت مجله علوم دامی ایران