نشریه دانشجویی دامستیک (DOMESTICSJ) - اصول اخلاقی انتشار مقاله