معرفی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

نوع مقاله : ارتباطات علمی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح‌ دام و طیور، گروه مهندسی علوم دامی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، البرز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی علوم دامی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، البرز، ایران

چکیده

مقدمه‌ای بر تأسیس گروه مهندسی علوم دامی
آموزش دامپروری به صورت چند واحد درسی با عنوان "دامپروری" ابتدا در سال 1324 در دانشکده کشاورزی شروع شد تا این که در سال 1334 «واحد دامداری» دانشکده بنیاد نهاده شد. در سال 1335 گرایش دامپروری با 15 واحد درسی در دوره کارشناسی رشته کشاورزی عمومی راه اندازی شد. در سال 1340 این گرایش به رشتۀ دامپروری در مقطع کارشناسی تغییر یافت و در سال 1342 گروه دامپروری به عنوان یکی از گروه‌های دانشکده کشاورزی به رسمیت شناخته شد. مقطع کارشناسی‌ارشد علوم دامی در دانشگاه تهران برای اولین بار در سال 1364 به صورت ناپیوسته و دوره‌های دکتری تخصصی در سال 1373 در رشتۀ تغذیه دام، در سال 1380 در رشتۀ اصلاح نژاد دام و در سال 1383 در رشتۀ فیزیولوژی دام راه‌اندازی شدند.

سایت دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (https://utcan.ut.ac.ir/fa)