مروری بر چند دانستنی‌ در رشتۀ مهندسی علوم دامی

نوع مقاله : دانستنی‌های کوتاه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح‌ دام و طیور، گروه مهندسی علوم دامی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، البرز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی علوم دامی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، البرز، ایران