مروری بر بیماری تب مالت در دام و انسان

نوع مقاله : مقاله علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، کردستان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد تغذیه دام، گروه مهندسی علوم دامی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، البرز، ایران

چکیده

بروسلوز به عنوان یکی از مهم‌ترین بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، همواره در جوامع، به ویژه کشورهای درحال توسعه از دو بعد سلامت انسان و صنعت دامپروری مورد توجه قرار گرفته‌ است. این بیماری، یک عفونت باکتریایی جدی است که گونه‌های مختلف پستانداران به ویژه انسان را درگیر می‌کند و از راه‌های مستقیم و یا غیرمستقیم از حیوانات به انسان و در موارد معدودی از انسان به انسان منتقل می‌شود. عوارض این عفونت مزمن در حیوانات و به‌ ویژه انسان به نوع گونۀ بروسلای آلوده‌کننده و شدت ‌بیماری بستگی دارد. ایران همواره در سطح جهان، یکی از کشورهای دارای همه‌گیری ابتلا به بروسلوز می‌باشد؛ در این راستا تدوین و اجرای برنامه‌های راهبردی نظارت بر صنعت ‌دامداری و صنایع غذایی و ارتقاء سطح آگاهی بهداشت عمومی جامعه و توسعه مفاهیم، از مهم‌ترین دستورالعمل‌های لازم‌الاجرا جهت کاهش آمار ابتلا به این بیماری می‌باشد. در مطالعه حاضر به بررسی گونه‌های بیماری‌زا، علائم بالینی و اپدمیولوژی تب ‌مالت پرداخته شده ‌است.

کلیدواژه‌ها


امیری، ک. (1386). "برآورد خسارات اقتصادی ناشی از توقف عملیات مبارزه با بروسلوز در جمعیت دامی کشور." دومین همایش سراسری بروسلوز، اردیبهشت.
ثمر گیتی، نعمتی پور ابراهیم، ذوقی اسماعیل. (1375). "بروسلوز انسان و ویژگی های آن در ایران." انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، چاپ اول.
Aligol, M., Nasirzadeh, M., Bakhtiari, M. H., Eslami, A. A. (2014). “The effects of education on promoting knowledge, beliefs and preventive behaviors on brucellosis among women: applying a health belief model.” Jundishapur Journal of Health Sciences, 6(2), 343-349.
Badriyeh Sahargahi, MR., Naderi, M, R., Ajdar, F., Ghobadi, M. (2006-2010). “Comparison of the trend of human brucellosis in Islamabad west with Kermanshah province and country.” Kermanshah University of   Medical Sciences. 2013; 18(2):122-4.
Bahrami, A. (2010). “Report about brucellosis.”  Journal of Applied Microbiology, 54, 62-68.
Esmaili, F. (2016). “Preventive Behaviors of Brucellosis in Khash City Ranchers Based on Health Belief Model in 2015.” Iranian Journal of Health Education & Promotion, 4(4), 281.
Ezama A, Gonzalez JP, Majalija S, Bajunirwe F. (2018). “Assessing short evolution brucellosis in a highly Brucella endemic cattle keeping population of Western Uganda: a complementary use of Rose Bengal test and IgM rapid diagnostic test.” BMC Public Health. 18(1): 315–320. 
Georgi, E., Walter, M. C., Pfalzgraf, M. T., Northoff, B. H., Holdt, L. M., Scholz, H. C., Antwerpen, M. H. (2017). “Whole genome sequencing of Brucella melitensis isolated from 57 patients in Germany reveals high diversity in strains from Middle East.” PLoS One, 12(4), e0175425.
Godfroid, J., Cloeckaert, A., Liautard, J. P., Kohler, S., Fretin, D., Walravens, K., Letesson, J. J. (2005). “From the discovery of the Malta fever’s agent to the discovery of a marine mammal reservoir, brucellosis has continuously been a re-emerging zoonosis.” Veterinary Research, 36(3), 313-326.
Hatami, H. (2007). “Brucellosis epidemiology.” Journal of Behshti University Medical Sciences, 8: 13-36. (Persian).
Lamontagne, J., Forest, A., Marazzo, E., Denis, F., Butler, H., Michaud, J. F., Paramithiotis, E. (2009). “Intracellular adaptation of Brucella abortus.” Journal of Proteome Research, 8(3), 1594-1609.
Ledwaba MB, Ndumnego OC, Matle I, Gelaw AK, Van Heerden H. (2020). “Investigating selective media for optimal isolation of Brucella spp. in South Africa.” Onderstepoort J Vet Res. 87(1):e1–e9.
Maletskaia OV. (2002). “Efficacy of some new antibiotics in treating experimental brucellosis.” Antibiot Khimioter. 47(11):13–17.
Mohammadian, M., Salehiniya, H., Kazaei, S., Ramazanpour, J., Mohammadian-Hafshejani, A. (2015). “Epidemiological characteristics and incidence rate of brucellosis in Isfahan province, Iran, 2012.” Journal of Isfahan Medical School, 33(355), 75-82.
Mostafei, G., Eskandari, E., Ghazizadeh, S., Nasrollahzadeh, Z., Hosseindoost, G. R., Gilasi, H. R. (2013). “Determining the Students’ Knowledge of Kashan University of Medical Sciences about Brucellosis.” Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences, 21(4), 30-36.
Pal, M., Gizaw, F., Fekadu, G., Alemayehu, G., & Kandi, V. (2017). “Public health and economic importance of bovine Brucellosis: an overview.” Am J Epidemiol, 5(2), 27-34.
Ranjbar M, Nojomi M, Mascellino MT. (2020). “New insight into Brucella infection and foodborne diseases.” IntechOpen, United Kingdom.
Refai, M. (2002). “Incidence and control of brucellosis in the Near East region.” Veterinary Microbiology, 90(1-4), 81-110.
Sadeghi Hasanabadi, A., Kasraeian, L. (2001). “Scientific Awareness of Doctors Working in Shiraz Township Regarding 4 Common Diseases (Tuberculosis, Brucellosis, Typhoid and Blood Diarrhea).” Iranian Journal of Medical Education, 1: 7-13. (Persian).
Khurana, S.K., Sehrawat, A., Tiwari, R., Prasad, M., Gulati, B., Shabbir, M.Z., Chhabra, R., Karthik, K., Patel, S.K., Pathak, M. and Iqbal Yatoo, M. (2021). “Bovine brucellosis – a comprehensive review.” Veterinary Quarterly, 41:1, 61-8.
Soheil, E., Mohammad, R. Y., Narges, K., Masoud, K., Rabeeh, T. (2012). “The prevalence of human Brucellosis in Mazandaran province, Iran.” African Journal of Microbiology Research, 6(19), 4090-4094.
Tuon, F. F., Gondolfo, R. B., Cerchiari, N. (2017). “Human‐to‐human transmission of Brucella–a systematic review.” Tropical Medicine & International Health, 22(5), 539-546.
Vassallo, D. (1992). “The corps disease: brucellosis and its historical association with the Royal Army Medical Corps.” BMJ Military Health, 138(3), 140-150.
Verger, J. M., Grimont, F., Grimont, P. A., Grayon, M. (1985). “Brucella, a monospecific genus as shown by deoxyribonucleic acid hybridization.” International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 35(3), 292-295.
Villate SCA, Casallas JCG. (2020). “Update of antibiotic therapy of brucellosis.” In: Ranjbar M, Nojomi M and Mascellino MT. (Eds.), New Insight into Brucella Infection and Foodborne Diseases, 1-5.
Vishnu, U. S., Sankarasubramanian, J., Gunasekaran, P., Rajendhran, J. (2017). “Identification of potential antigens from non-classically secreted proteins and designing novel multitope peptide vaccine candidate against Brucella melitensis through reverse vaccinology and immunoinformatics approach.” Infection, Genetics and Evolution, 55, 151-158.
Whatmore, A. M., Perrett, L. L., MacMillan, A. P. (2007). “Characterisation of the genetic diversity of Brucella by multilocus sequencing.” BMC Microbiology, 7(1), 1-15.
Woldemeskel, M. (2013). “Zoonosis due to Bruella suis with special reference to infection in dogs (Carnivores): A brief review.”
Zowghi, E., Ebadi, A. (1988). “Abortion due to Brucella abortus in sheep in Iran.” Revue Scientifique et Technique, Office International Des Epizooties, 7(2), 379-382.