اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

زهرا ندایی فرد

علوم دامی دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

zahranedafardgmail.com


منشی انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1399- تاکنون)

نائب دبیر کمیته رسانه و نشریات انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1399- تاکنون)

عضو شورای مرکزی انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1398- تاکنون)

دبیر کمیته آموزش و نائب دبیر انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (99-1398)

مدیر داخلی نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامِستیک (99-1398)

سردبیر

فرزاد غفوری

ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور دانشجوی دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

farzad.ghafouriut.ac.ir
0000-0002-0010-0111


سردبیر نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامستیک (98-1397؛ 1399- تاکنون)

دبیر کمیته رسانه و نشریات انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1397- تاکنون)

عضو شورای مرکزی انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1397- تاکنون)

نائب دبیر انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1400- 1399)

مدیر مسئول نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامستیک (99-1398)

عضو هیئت تحریریه نشریه علمی- تخصصی افق دامپروری گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تبریز (96-1394)

عضو شورای مرکزی انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تبریز (96-1394)

مشاور علمی

دکتر مهدی دهقان بنادکی

تغذیه دام استاد گروه مهندسی علوم دامی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

dehghanbut.ac.ir

h-index: 18  

استاد مشاور انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (1398- تاکنون)

مشاور

علی اصغر خلیل خلیلی

فیزیولوژی دام و طیور دانشجوی دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

aakhaliliut.ac.ir
0000-0001-9582-5547


دبیر شورای مشاوران اتحادیه انجمن‌های علمی- دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی کشور (1399- تاکنون)

دبیر کمیته ارتباط با جامعه و صنعت انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (99-1398)

سردبیر نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامِستیک (99-1398)

عضو شورای مرکزی انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (99-1397)

مدیر مسئول نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دلتا انجمن‌های علمی- دانشجویی دانشگاه تهران (99-1397)

مدیر مسئول و  عضو هیئت تحریریه نشریه ندا اتحادیه انجمن‌های علمی- دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی کشور (99-1394)

نائب دبیر انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (98-1397)

مدیر مسئول نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامِستیک (98-1397)

دبیر اولین و سومین دورۀ اتحادیه انجمن‌های علمی- دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی کشور (99-1397؛ 95-1394)

مدیر مسئول نشریه علمی- تخصصی رویان انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد (96-1394)

مدیر داخلی

اشکان غلامی

تغذیه دام دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

gholami.ashkanut.ac.ir


دبیر اتحادیه انجمن‌های علمی- دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی کشور (1399- تاکنون)

دبیر کمیته آموزش و پژوهش انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1399- تاکنون)

دبیر انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (1397- تاکنون)

عضو شورای مرکزی انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1397- تاکنون)

دبیر تخصصی نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامِستیک (99-1398)

دبیر تخصصی

معصومه ناصرخیل

ژنتیک و اصلاح نژاد دام محقق پسادکتری بخش ژنتیک و اصلاح‌نژاد دام، مؤسسه تحقیقات ملی علوم دامی، چئونان، کره جنوبی

naserkheilut.ac.ir

طوبی ندری

فیزیولوژی دام دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

t.nadriut.ac.ir

صادق فرضی

تغذیه دام دانشجوی دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

s.farziut.ac.ir

امیر مصیب‌زاده

تغذیه طیور دانشجوی دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

amirmosayyebzadehut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

مرجان ازغندی

ژنتیک و اصلاح نژاد دام دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

azghandi.marjangmail.com


دبیر تخصصی بخش ژنتیک و اصلاح‌نژاد دام و طیور نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامستیک (1401-1397)

شهگل رهبری

تغذیه طیور دانشجوی دکتری تخصصی گروه دام و طیور دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

shahgol.rahbarigmail.com

وحید قلی‌پور عباسی

تغذیه دام دکتری تخصصی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

vahidgholipoorgmail.com

روناک صالحی

ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشجوی دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

ronak.salehi71gmail.com

امین دین‌دار

تغذیه طیور دانشجوی دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

amin.dindargmail.com

امین رحیمی

تغذیه دام دانشجوی دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

a.rahimiag.iut.ac.ir

آرمان باب

فیزیولوژی دانشجوی دکتری تخصصی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

armanshzugmail.com

مهدی عبادی

علوم و مهندسی صنایع غذایی - نانو تکنولوژی، شیمی و تکنولوژی مواد غذایی دانشجوی دکتری تخصصی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

mahdi.ebadi.1000gmail.com

سامان حسین آبادی

تغذیه دام دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

saman.hoseinabadiut.ac.ir


خزانه‌دار انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1399- تاکنون)

نائب دبیر کمیته آموزش و پژوهش انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1399- تاکنون)

عضو شورای مرکزی انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1397- تاکنون)

دبیر کمیته پشتیبانی و تدارکات انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (99-1398)

نجمه رسولی

ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

najmeh.rasuli1999gmail.com


عضو شورای مرکزی انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1399- تاکنون)

مسئول کمیته اجرایی انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1399- تاکنون)

دبیر کمیته ارتباط با صنعت انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1399- تاکنون)

علیرضا ابراهیمی

بهداشت و کنترل کیفی موادغذایی کارشناسی ارشد گروه بهداشت موادغذایی و آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

alirezaebrahimi59yahoo.com

سیروان نسیمی

فیزیولوژی طیور کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

sirvan.nasimi1992gmail.com

امین کاظمی

تغذیه طیور دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

am.kaz.404gmail.com


نائب دبیر انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1400- تاکنون)

مسئول پشتیبانی و تدارکات انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1399- تاکنون)

دبیر کمیته برگزاری سمینارها و سخنرانی‌ها انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1399- تاکنون)

عضو شورای مرکزی انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1398- تاکنون)

دبیر کمیته ترویج انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (99-1398)

رامیار قره داغی

تغذیه طیور دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

ramyar.gharedaghigmail.com

ساسان قمری

تغذیه دام دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ghamari.sasanut.ac.ir

ملیکا ستوده ئیان

علوم دامی دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

melikasotode79gmail.com


عضو شورای مرکزی انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1399- تاکنون)

مسئول روابط عمومی انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1399- تاکنون)

دبیر کمیته روابط عمومی و بین‌الملل انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1399- تاکنون)

سارا رفیعی

علوم دامی دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

sararafieeut.ac.ir

ویراستار ادبی نشریه

وحید دهقانیان ریحان

ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور دانشجوی دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

vahid.dehghaniyaut.ac.ir

کاظم رسولی قره سقل

فیزیولوژی دام کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

kazem.rasouliut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه پیشین

جلیل درستی

فیزیولوژی دام کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

jdorostiut.ac.ir


عضو شورای مرکزی انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (99-1398)

دبیر کمیته اجرائی انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (99-1398)

دبیر تخصصی نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامِستیک (98-1397)

مسعود صدیقی

فیزیولوژی دام دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

masoud.sedighi96gmail.com

فاطمه کاوسی

علوم دامی کارشناسی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

aidakavoosi79gmail.com

محسن ساروقی

مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد گروه آبیاری و آبادانی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

mohsensaroughiut.ac.ir

عطیه قاسمی

مهندسی شهرسازی دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد

aattyyiieehhqqaasseemmiigmail.com