اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی اصغر خلیل خلیلی

فیزیولوژی دام دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

aakhaliliut.ac.ir


عضو شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران

دبیر کمیته ارتباط با جامعه و صنعت انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران 

دبیر اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی کشور

 

سردبیر

فرزاد غفوری

ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور دانشجوی دکتری تخصصی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

farzad.ghafouriut.ac.ir


عضو شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران

دبیر کمیته رسانه و نشریات انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران

مشاور علمی

دکتر مهدی دهقان بنادکی

تغذیه دام استاد گروه علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

dehghanbut.ac.ir


استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

مدیر داخلی

زهرا ندایی فرد

علوم دامی دانشجوی کارشناسی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

zahranedafardgmail.com


عضو شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران

نائب دبیر و دبیر کمیته آموزش انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران 

دبیر تخصصی

اشکان غلامی

علوم دامی دانشجوی کارشناسی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ashkan.gholami2000gmail.com


عضو شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران

دبیر انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

هیات تحریریه تخصصی

طوبی ندری

فیزیولوژی دام دکتری تخصصی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

t.nadriut.ac.ir

وحید قلی‌پور عباسی

تغذیه دام دانشجوی دکتری تخصصی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

vahidgholipoorgmail.com

شهگل رهبری

تغذیه طیور دانشجوی دکتری تخصصی گروه علوم دامی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

shahgol.rahbarigmail.com

اعضای هیات تحریریه

امین دین‌دار

تغذیه طیور دانشجوی دکتری تخصصی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

amin.dindargmail.com

کاظم رسولی قره سقل

فیزیولوژی دام کارشناسی ارشد گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

kazem.rasouliut.ac.ir

جلیل درستی

فیزیولوژی دام دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

jdorostiut.ac.ir


عضو شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران

دبیر کمیته اجرائی انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران 

مسعود صدیقی

فیزیولوژی دام دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تبریز

masoud.sedighi96gmail.com

آرمان باب

فیزیولوژی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

armanshzugmail.com

علیرضا ابراهیمی

بهداشت و کنترل کیفی موادغذایی دانشجوی کارشناسی ارشد گروه بهداشت موادغذایی و آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

alirezaebrahimi59yahoo.com

امین کاظمی

علوم دامی دانشجوی کارشناسی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

am.kaz.404gmail.com


عضو شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران

دبیر کمیته ترویج انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران 

سامان حسین آبادی

علوم دامی دانشجوی کارشناسی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

saman.hoseinabadiut.ac.ir


عضو شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران

دبیر کمیته پشتیبانی و تدارکات انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران

فاطمه کاوسی

علوم دامی دانشجوی کارشناسی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

aidakavoosi79gmail.com

ملیکا ستوده ئیان

علوم دامی دانشجوی کارشناسی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

melikasotode79gmail.com

نجمه رسولی

علوم دامی دانشجوی کارشناسی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

najmeh.rasuli1999gmail.com

ویراستار ادبی نشریه

وحید دهقانیان ریحان

ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

vahid.dehghaniyaut.ac.ir

محسن ساروقی

مهندسی منابع آب دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

mohsensaroughiut.ac.ir

صفحه آرا

عطیه قاسمی

مهندسی شهرسازی دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد

aattyyiieehhqqaasseemmiigmail.com