مروری بر مبانی ژنتیک و اصلاح‌نژاد طیور از کلاسیک تا انتخاب ژنومی؛ با تأکید بر استراتژی‌های شروع‌کنندۀ تلاقی‌گری

نوع مقاله : مقاله علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور، گروه مهندسی علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی علوم دامی، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد تغذیه طیور، گروه مهندسی علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

4 استادیار ژنتیک و اصلاح‌نژاد دام، گروه مهندسی علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

چکیده

امروزه، صنعت پرورش طیور یک حوزۀ رقابتی با نفت محسوب می‌شود و نقش بسزایی در تأمین امنیت غذایی و کشاورزی پایدار دارد. با وجود پیشرفت‌های اخیر در زیست ‌فناوری و توالی‌یابی کل ژنوم امّا ژنوم طیور با اندازه 1/5 گیگابایت و تعداد ۷۸ کروموزوم هنوز پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. از طرفی شرایط فیزیولوژیکی مرغ منجر شده است که استراتژی‌های اصلاحی در این ‌گونه با سایر گونه‌های دامی متفاوت باشد. در همین راستا کنترل همخونی، شناسایی ژن‌ها و مسیرهای بیولوژیکی از مهمترین مواردی هستند که باید در اهداف اصلاح‌نژادی گنجانده شود. چیپ‌های شناسایی اختصاصی ارزان قیمت و تکنیک‌های توالی‌یابی نسل آینده دو ابزار بسیار مهم جهت این امر می‌باشند که در تشکیل جمعیت مرجع با تنوع ژنتیکی بالا، اندازه مؤثر جمعیت، نسبت مناسب نر و ماده (معمولاً تعداد ماده‌ها سه الی چهار برابر نرها می‌باشد) و انتخاب جمعیت کاندید نقش بسزایی دارد. در صنعت پرورش جوجه‌های گوشتی، متداول‌ترین استراتژی که به ‌کار برده‌ می‌شود، استفاده از لاین‌های با خصوصیات گوشتی، مقاومت، نرخ رشد و کیفیت خوب اسپرم در دو خط والد پدری و لاین‌های با باروری و میزان تخمگذاری بالا و کیفیت تخم‌مرغ خوب در دو خط والد مادری است؛ همچنین در بخش تولید لاین‌های تخمگذار به صفاتی مانند بازده تخمگذاری و خوراک و کیفیت تخم‌مرغ‌ها توجه می‌شود. سپس در تلاقی لاین کراس (Line cross) بعدی نرهای کراس حاصل از دو خط پدری با ماده‌های کراس سکسینگ شده (Cross sexing) از دو لاین مادری مکمل‌سازی می‌شوند و در واقع چهار خصوصیت از والدین تجمیع می‌گردد. در داخل هر لاین نیز رکوردگیری و درون آمیزی پیوسته، ادامه حیات لاین را تضمین می‌کند. در این مقاله علمی- ترویجی سعی شده است که مروری بر ژنتیک و اصلاح نژاد طیور بومی از کلاسیک تا انتخاب ژنومی به خوانندگان و علاقه‌مندان عرضه گردد.

کلیدواژه‌ها


مرادیان، س. ر، محمودی. (1398). " ایجاد جمعیت پایه برنامه اصلاح نژاد در ماهیان ". بهره‌برداری و پرورش آبزیان. 8.  29-17.
ورکوهی، شیدا. (1393). "مروری بر روش انتخاب ژنومیک در اصلاح نژاد دام". اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی. جیرفت.
Acharya, R.M. & A. Kumar. (1984). “Performance of local birds in South Asia. Indian poultry industry yearbook.” 7th Edition.
Ato Mekonnen Haile-Mariam. (1995). “Principles of poultry breeding.” Training in rural poultry development project. FAO: TCP/ETH/4455.
Bakst, M. R. and Dymo, J. S. (2013) “Artificial Insemination in Poultry”, in Success in Artificial Insemination - Quality of Semen and Diagnostics Employed.
Berger, S. L. T. Kouzarides, R. Shiekhattar, and A. Shilatifard.(2009). “An operational definition of epigenetics.” Genes & Development 23:781–783.
Berson, J. F. D. C. Harper, D. Tenza, G. Raposo, and M. S.Marks. (2001). “Pmel17 initiates premelanosome morphogenesis within multivesicular bodies.” Molecular Biologyof the Cell 12:3451–3464.
Bhuiyan, A. K. F. H., Bhuiyan, M. S. A., and Deb, G. K. (2005). “Indigenous chicken genetic resources in Bangladesh: Current status and future outlook.” Animal Genetic Resources/Resources Génétiques animales/Recursos Genéticos Animales, 36, 73-84.
Bourdon, R. M., & Bourbon, R. M. (2000). “Understanding animal breeding (Vol. 2).” Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Charlesworth, B. (2009). “Effective population size and patterns of molecular evolution and variation.” Nature Reviews Genetics10(3), 195-205.
Crawford, R. D. (ed). (1990). “Poultry Breeding and Genetics.” Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science Publishers.
Crick, F. 1970. “Central dogma of molecular biology.” Nature, 227:561–563
David, S.A. M. Mersch, S. Foissac, A. Collin, F. Pitel, and V. Coustham (2017). “Genome-wide epigenetic studies in chicken: A review.” Epigenomes 1:20
Dolberg F. (2008). “FAO animal production and health division poultry sector country review poultry sector country review”, 172.
Duangjinda, M. (2015, November). “Breeding strategies for improvement of global traits in Thai indigenous chicken.” In International seminar improving tropical animal production for food securaty (p. 6).
Duangjinda M. “Breeding Strategies for Improvement of Global Traits in Thai Indigenous Chicken.” Proceeding Int Semin Improv Trop Anim Prod Food Secur. 2016; 1(1):6-14.
Elrod SL. (2010). “Schaum’s Outlines: Genetics.”
Falconer DS, MacKay TFC. “Introduction to Quantitative Genetics.” Harlow, UK: Longman; 1996. xii. 438
FAO (2010). “Poultry genetics and breeding in developing countries.” Poultry Development review. Poult Dev Rev:16.
FAO. (2004). “Small scale poultry production.” Psikol Perkemb:1-224.
F Faruque, S., Bhuiyan, A. K. F. H., Ali, M. Y., and Joy, Z. F. (2017). “Breeding for the improvement of indigenous chickens of Bangladesh: evaluation of performance of first generation of indigenous chicken.” Asian Journal of Medical and Biological Research, 3(1), 72-79.
FAO. Structured breeding programmes. State Capacit Anim Genet Resour Manag. 2007: 215-241.
Food and agriculture organization. (2010). Poultry genetics and breeding in developing countries. Food Agric Organ United Nations Poult Dev Rev:1-3.
Frankham, R., Ballou, S. E. J. D., Briscoe, D. A., & Ballou, J. D. (2002). “Introduction to conservation genetics.” Cambridge university press.
Groen Kennisnet (2017). “Textbook animal breeding and genetics (HBO-EN) on via [https://wiki.groenkennisnet.nl/display/TAB].”
Gunnarsson, U. A. R. Hellström, M. Tixier-Boichard, F.Minvielle, B. Bed’hom, S. Ito, P. Jensen, A. Rattink, A. Vereijken, and L. Andersson. (2007). “Mutations inSLC45A2 cause plumage color variation in chicken andJapanese quail.” Genetics. 175:867–877.
Harris, D. L., Stewart, T. S., and Arboleda, C. R. (1984). “Animal breeding programs: systematic approach to their design: Advances in agricultural technology.” USDA.
Hazel, L. N., Dickerson, G. E., and Freeman, A. E. (1994). “The selection index—then, now, and for the future.” Journal of Dairy Science, 77(10), 3236-3251.
Hill WG. (2014). “Applications of population genetics to animal breeding, from wright, fisher and lush to genomic prediction.” Genetics.
Hughes, V. (2014). “Epigenetics: The sins of the father the roots of inheritance may extend beyond the genome, but the mechanisms remain a puzzle.” Nature News.
Kerje, S., Lind, J., Schütz, K., Jensen, P., and Andersson, L. (2003). “Melanocortin 1‐receptor (MC1R) mutations are associated with plumage colour in chicken.” Animal Genetics34(4), 241-248.
Kerje, S. P. Sharma, U. Gunnarsson, H. Kim, S. Bagchi, R.Fredriksson, K. Schütz, P. Jensen, G. von Heijne, R.Okimoto, and L. Andersson. )2004(. “The Dominantwhite, Dun and Smoky color variants in chicken areassociated with insertion/deletion polymorphisms inthe PMEL17 gene.” Genetics, 168:1507–1518.
Kliman, R., Sheehy, B., and Schultz, J. (2008). “Genetic drift and effective population size.” Nature Education, 1(3), 3.
Kinghorn, B., Ryan, M., and van der Werf, J. (1999). “Animal breeding: Use of new technologies, a textbook for consultants, farmers, teachers and for students of animal breeding.” Post Graduate Foundation in Veterinarian Science of the University of Sydney.
Oribe E. A. Fukao, C. Yoshihara, M. Mendori, K. G.Rosal, S. Takahashi, and S. Takeuchi. (2012). “Conserveddistal promoter of the agouti signaling protein (ASIP)gene controls sexual dichromatism in chickens.” Generaland Comparative Endocrinology 177: 231–237.
Osei-Amponsah, R., Kayang, B. B., Naazie, A., Tiexier-Boichard, M., and Rognon, X. (2015). “Phenotypic characterization of local Ghanaian chickens: egg-laying performance under improved management conditions.” Animal Genetic Resources/Resources Génétiques Animales/Recursos Genéticos Animales, 56, 29-35.
Padhi MK. (2016). “Importance of Indigenous Breeds of Chicken for Rural Economy and Their Improvements for Higher Production Performance.” Scientifica (Cairo).
Putra, W. P. B., Ridho, M., and Nugraha, I. (2021). “Breeds Characterization in Three Turkish Laying Chicken Breeds Based on Egg Characteristics.” Indonesian Journal of Agricultural Research, 4(2), 130-141.
Saxena, V. K., and Kolluri, G. (2018). “Selection methods in poultry breeding: from genetics to genomics. “Application of Genetics and Genomics in Poultry Science, 19-32.
Siegel, P. B. J. B. Dodgson, and L. Andersson. (2006). “Progressfrom chicken genetics to the chicken genome.” Poultry Science, 85:2050–2060.
Schmidt, G. S., and Figueiredo, E. A. P. (2005). “Selection for reproductive traits in white egg stock using independent culling levels.” Brazilian Journal of Poultry Science, 7, 231-235.
Simianer, H., Büttgen, L., Ganesan, A., Ha, N. T., and Pook, T. (2021). “A unifying concept of animal breeding programmes.” Journal of Animal Breeding and Genetics, 138(2), 137-150.
Sonaiya, E. B. (2004). “Small-scale poultry production (No. 636.085 F45 v. 1).” FAO.
Terfa ZG, Garikipati S, Tainika, B., and Şekeroğlu, A. (2020). “Effect of production systems for laying hens on hen welfare.” Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology8(1), 239-245.
Wolc, A. (2014). “Understanding genomic selection in poultry breeding.” World's Poultry Science Journal, 70(2), 309-314.