نشریه دانشجویی دامستیک (DOMESTICSJ) - فرایند پذیرش مقالات