مبانی تئوریک آزمون والدین مبتنی بر نشانگرهای ریزماهواره به زبان ترویجی: مدل حیوانی مورد مطالعه بزسانن

نوع مقاله : مقاله علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی علوم دامی، گروه مهندسی علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استادیار ژنتیک و اصلاح‌نژاد دام، گروه مهندسی علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

امروزه، برای اکثر دامداران مجرب و محققان ژنتیک، اهمیت و ضرورت ثبت دقیق شجره و روابط ژنتیکی موجود در یک گله و جمعیت دامی امری آشکار است. دلایل مختلفی برای رخ دادن خطاهای شجره و خطا در ثبت روابط بین دام‌ها در مزرعه وجود دارد که در این مجموعه خلاصه‌ای از این عوامل مورد بحث و گفتگو قرار گرفته شده است. یکی از راهکارهای پیشنهادی در شناسایی اشتباهات رخ ‌داده در ثبت شجره استفاده از دیدگاه نشانگرهای مولکولی است. نشانگرهای بسیار متنوعی برای این هدف مهم در حال حاضر وجود دارد؛ امّا با توجه به وضعیت هزینه‌ها و اهمیت مقرون ‌به ‌صرفه بودن روش، در این مقاله صرفاً کاربری مارکرهای میکروستلایت برای آزمون والدین در نظر گرفته شده است. با این انگیزۀ تحقیقاتی، هدف مقالۀ مروری حاضر، انتقال تجربه در خصوص مبانی تئوریک آزمون والدین مبتنی بر نشانگرهای ریز ماهواره به زبان ترویجی با استفاده از بز نژاد سانن به عنوان مدل حیوانی مورد مطالعه، می‌باشد. در چنین مواقعی از لحاظ دیدگاه ژنتیک مولکولی، نشانگرهای مولکولی می‌توانند از روی توالی خاصی از DNA صحت اطلاعات مورد نظر را با استفاده از آزمایش‌های مختلف تأیید کنند. برای دستیابی به این هدف، در قدم اول خون‌گیری و استخراج کل ژنوم و تکثیر و همانندسازی مصنوعی میکروستلایت بین والدین مشکوک و نتاج احتمالی متعلق به این والدین انجام و با مقایسۀ الگوهای الکتروفورزی می‌توان اعتبار و دقت این ثبت اطلاعات شجره را اثبات علمی کرد. این مطالعه علمی- ترویجی سعی دارد بخشی از این قوانین حاکم و نحوۀ تفسیر نتایج را برای خوانندگان و علاقه‌مندان ذینفع به تصویر کشیده و به زبان ترویجی انتقال دهد.

کلیدواژه‌ها


بادبرین، س.؛ سید‌شریفی، ر.؛ خمیس‌آبادی، ح. و احمدپناه، ج. (1399). "بررسی پلی مورفیسم نشانگرهای ریزماهواره بز مرخز." فیزیولوژی و تکوین جانوری، (14)، 25-13.
عرفانی مقدم، و. (۱۳۸۲). "حفاظت شدگی وتوانایی ایجاد پلی مورفیسم میکروساتلایتهای ESTدرتعدادی از گونههای مرتعی خانواده Leguminous." پایان نامه کارشناسی ارشد. گروه بیوتکنولوژی کشاورزی. دانشگاه صنعتی اصفهان. اصفهان. ایران.
Barnett, N.L., Purvis, I.W., van Hest, B., and Franklin, I.R. (1999). “The accuracy of current dam pedigree recording strategies employed by stud Merino breeders.” Proceedings of the Association for the Advancement of Animal Breeding and Genetics, Mandurah, Western Australia, July 4–7.
Christensen, L.G., Madsen, P., and Petersen, J. (1982). “The influence of incorrect sire identification on the estimates of genetic parameters and breeding values.” Proceeding of Proceedings of the World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, Madrid, Spain, 200–208.
Comstock, K.E., Wasser, S.K., and Ostrander, E.A. (2000). “Polymorphic microsatellite DNA loci identified in the African elephant (Loxodonta africana).” Molecular Ecology, 9, 993–1011.
Eggert, L.S., Ramakrishnan, U., Mundy, N.I., and Woodruff, D.S. (2000). “Polymorphic microsatellite DNA markers in the African elephant (Loxondonta africana) and their use in the Asian elephant (Elephas maximus).” Molecular Ecology, 9, 2155–2234.
Girish, P.S., and Barbuddhe, S.B. (2020). “Meat traceability and certification in meat supply chain.” In Meat Quality Analysis, Academic Press. 153-170.
Graber, R.A., and Morris, J.W. (1983). “General equation for the average power of exclusion for genetic systems of n co-dominant alleles in one-parent and in no-parent cases of disputed parentage.” In Inclusion Probabilities in Parentage Testing (Ed. by R.H. Walker, pp. 277-280), American Association of Blood Banks, Arlington, WV.
Grundel, H., and Reets, I. (1981). “Exclusion probabilities obtained by biochemical polymorphisms in dogs.” Animal Blood Groups and Biochemical Genetics, 12, 123–32.
Henderson, C.R. (1975). “Best linear unbiased estimation and prediction under a selection model.” Biometrics, 31, 423-447.
Jakabova, D., Trandzik, J., and Chrastina, J. (2002). “Effectiveness of six highly polymorphic microsatellite markers in resolving paternity cases in Thoroughbred horses in Slovakia.” Czech Journal of Animal Science, 47, 497-501.
Jamieson, A. (1979). “Electromorphs and erroneous pedigree.” Proceedings of the XVIITH International Conference on Animal Blood Groups and Biochemical.
Jamieson, A. (1994). “The e effectiveness of using co-dominant polymorphic allelic series for (1) checking pedigrees and (2) distinguishing full-sib pair members.” Animal Genetics, 25 (S1), 37–44.
Jamieson, A., and Taylor, S.C.S. (1997). “Comparison of three probability formulae for  parentage exclusion.” Animal Genetics, 28, 397–400.
Jeffreys, A.J., Wilson, V.S.C., and Thein, S.L. (1985). “Individual-specific‘fingerprints’ of human DNA.” Nature.
LONG, S.E. (1990). “Chromosomes of sheep and goats.” In Advances in veterinary science and comparative medicine (Vol. 34, pp. 109-129), Academic Press.
Cifuentes, L.O., Martínez, E.H., Acuña, M.P., and Jonquera, H.G. (2006). “Probability of Exclusion in Paternity Testing: Time to Reassess.” Journal of Forensic Sciences,  51(2),  349-350.
 Luikart, G., Biju-Duval, M.P., Ertugrul, Y., Zagdsuren, C., Maudet, C., and et al. (1999). “Power of 22 microsatellite markers in fluorescent multiplexes for parentage testing in goats (Capra hircus).” Animal Genetics, 30, 431-438.
Marklund, S., Ellegren, H., Eriksson, S., Sandberg, K., and Andersson, L. (1994). “Parentage testing and linkage analysis in the horse using a set of highly polymorphic microsatellites.” Animal Genetics,25, 19-23.
Marshall, T.C., Slate, J., Kruuk, L., and Pemberton, J.M. (1998). “Statistical confidence for likelihood-based paternity inference in natural populations.” Molecular Ecology, 7, 639-655.
Mrode, R.A. (1996) “Linear Models for the Prediction of Animal Breeding Values.” No. 3, Centre for Agriculture and Biosciences International, USA.
Nyakaana, S., and Arctander, P. (1998). “Isolation and characterization of microsatellite loci in the African elephant, Loxodonta africana.” Molecular Ecology, 7, 1431–1439.
Reece, J.B., Urry, L.A., Cain, M.L., Wasserman, S.A., Minorsky, P.V., and et al. (2011). Campbell biology, No. 9, Boston: Pearson.
Slides Published by Jayson Parsons https://slideplayer.com/slide/8526371/ (Academic press, 2002)
Usha, A.P., Simpson, S.P., and Williams, J.L. (1994). “Evaluation of microsatellite markers for parentage verification.” In Proceedings of the 24th ISAG Conference of Animal Genetics, 25, 41.
Vaiman, D., Schibler, L., Bourgeois, F., Oustry, A., Amigues, Y., and et al. (1996). “A genetic linkage map of the male goat genome.” Genetics, 144, 279–305.
Van Vleck, L.D. (1970a). “Misidentification in estimating the paternal sib correlation.” Journal of Dairy Science, S31469.
Van Vleck, L.D. (1970b). “Misidentification and sire evaluation.” Journal of Dairy Science, 531697.
Visscher, P.M., Woolliams, J.A., Smith, D., and Williams, J.L. (2002). “Estimation of pedigree errors in the UK dairy population using microsatellite markers and the impact on selection.” Journal of Dairy Science, 85, 2368-2375.
Yeh, F.C., Yang, R., and Boyle, T. (1999). POPGENE Ver. 3.31. Microsoft Window-based freeware for population genetic analysis.