مشکلات فعلی صنعت طیور ایران

نوع مقاله : یادداشت

نویسنده

استاد گرایش تغذیه طیور، گروه مهندسی علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، آذربایجان غربی، ایران