نشریه دانشجویی دامستیک (DOMESTICSJ) - اهداف و چشم انداز