داوران

     آرش جوانمرد

    دانشیار گروه مهندسی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

    رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام

     پست الکترونیکی: a.javanmard@tabrizu.ac.ir

 

 

     مرجان ازغندی

    دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

    رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام

     پست الکترونیکی: azghandi.marjan@gmail.com

   
 

 

   رضا فرجی

     دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

    رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام

    پست الکترونیکی: reza.faraji@ut.ac.ir

 

   
 

 

   فرزاد غفوری

     دانشجوی دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

    رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور

    پست الکترونیکی: farzad.ghafouri@ut.ac.ir

 

   
Ronak Salehi

 

     روناک صالحی

     دانشجوی دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

    رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام 

    پست الکترونیکی: ronak.salehi71@gmail.com

 

   

     وحید دهقانیان ریحان

     دانشجوی دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

    رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور

    پست الکترونیکی: vahid.dehghaniya@ut.ac.ir 

   

     میلاد غلامی طاحونه

     دانشجوی دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

    رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور

    پست الکترونیکی: gholami.milad@ut.ac.ir 

   

     معصومه ناصرخیل

     استادیار بخش ژنتیک و اصلاح‌نژاد دام، مؤسسه تحقیقات علوم دامی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

    رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام

    پست الکترونیکی: naserkheil@ut.ac.ir 

   

     رویا بختیار

     دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

    رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام

    پست الکترونیکی: bakhtiyar.r1369@gmail.com

   

     مجید پسندیده

     استادیار گروه مهندسی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

    رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام

    پست الکترونیکی: majidpasandideh@gmail.com 

   
   

    طوبی ندری

    استادیار گرایش فیزیولوژی دام و طیور گروه مهندسی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

    رشته تخصصی: فیزیولوژی دام و طیور

     پست الکترونیکی: t.nadri@ut.ac.ir
   

 

   افشین سیفی جمادی

    دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

    رشته تخصصی: فیزیولوژی دام

     پست الکترونیکی: a.seifi@ut.ac.ir

 

   

    علی اصغر خلیل خلیلی

    دانشجوی دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

    رشته تخصصی: فیزیولوژی دام و طیور

    پست الکترونیکی: aakhalili@ut.ac.ir

   
 

    سعیده ایمانی

    دانشجوی دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

    رشته تخصصی: فیزیولوژی دام و طیور

    پست الکترونیکی: saeideh.imani@ut.ac.ir

   

    پروین شورنگ

    دانشیار پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

   رشته تخصصی: تغذیه دام

   پست الکترونیکی: shawrang@gmail.com

 

   
   

    صادق فرضی

    دانشجوی دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

    رشته تخصصی: تغذیه دام

     پست الکترونیکی: s.farzi@ut.ac.ir

   
 

    

    سید موسی سعادت میرقدیم

    دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

   رشته تخصصی: تغذیه دام

   پست الکترونیکی: mousa.saadat@gmail.com

   
   

   وحید قلی‌پور عباسی

    دکتری تخصصی تغذیه دام و طیور دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

    رشته تخصصی: تغذیه دام

    پست الکترونیکی: vahidgholipoor@gmail.com

   
Amin Rahimi

 

   امین رحیمی

    دانشجوی دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

    رشته تخصصی: تغذیه دام

    پست الکترونیکی: a.rahimi@ag.iut.ac.ir

 

   
 Behzad Ganji

 

     بهزاد گنجی

    دانشجوی دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

   رشته تخصصی: تغذیه دام

   پست الکترونیکی: ganjibehzad13@gmail.com

   

   اشکان فکری

    دانشجوی دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

   رشته تخصصی: تغذیه دام

   پست الکترونیکی: ashkan.fekri@ut.ac.ir

   

     الهه یزدانخواه

    دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشگاه رازی

   رشته تخصصی: تغذیه دام

   پست الکترونیکی: svhey98@gmail.com

   

     محمد امین تاج‌الدینی

    دانشجوی دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

   رشته تخصصی: تغذیه دام

   پست الکترونیکی: ma.tajadini@agr.uk.ac.ir

   

   بهروز قاسمی

    دانشجوی دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

   رشته تخصصی: تغذیه دام

   پست الکترونیکی: behrouzghasemi.99@ut.ac.ir

   

   کیان صادقی

    دانشجوی دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

   رشته تخصصی: تغذیه دام

   پست الکترونیکی: kian.sadeghi@ut.ac.ir
   
   

    امیر مصیب‌زاده

    دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

    رشته تخصصی: تغذیه طیور

    پست الکترونیکی: amirmosayyebzadeh@ut.ac.ir
   
Siavash farhadi

  

     سیاوش فرهادی جاوید

    دانشجوی دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

   رشته تخصصی: تغذیه طیور

   پست الکترونیکی: siavashfjavid@gmail.com
   
   

      امین دین‌دار

    دانشجوی دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

    رشته تخصصی: تغذیه طیور

    پست الکترونیکی: amin.dindar@gmail.com

   

    مطلب ابراهیمی

    دانشجوی دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

    رشته تخصصی: تغذیه طیور

    پست الکترونیکی: motaleb.ebrahimi6@gmail.com
   

    سعید زمانی

    دانشجوی دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

    رشته تخصصی: تغذیه طیور

    پست الکترونیکی: saeidzamany@ag.iut.ac.ir
   

      علیرضا عرب

      دانشجوی دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

    رشته تخصصی: پرورش زنبور عسل/ژنتیک و اصلاح‌نژاد دام و طیور

    پست الکترونیکی: alirezaarab94@ut.ac.ir

   

       مهدی اخوان مقدم

       دانشجوی دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

    رشته تخصصی: پرورش زنبور عسل/ژنتیک و اصلاح‌نژاد دام و طیور

    پست الکترونیکی: akhavanmm@ut.ac.ir