داوران

 

   مرجان ازغندی

    دانشجوی دکتری تخصصی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

    رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام

     پست الکترونیکی: azghandi.marjan@gmail.com

   
 

 

   رضا فرجی

     دکتری تخصصی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

    رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام

    پست الکترونیکی: reza.faraji@ut.ac.ir

 

   
 

 

   فرزاد غفوری

     دانشجوی دکتری تخصصی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

    رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور

    پست الکترونیکی: farzad.ghafouri@ut.ac.ir

 

   
Ronak Salehi

 

     روناک صالحی

     دانشجوی دکتری تخصصی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

    رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام 

    پست الکترونیکی: ronak.salehi71@gmail.com

 

   
   

    طوبی ندری

    دکتری تخصصی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

    رشته تخصصی: فیزیولوژی دام

     پست الکترونیکی: t.nadri@ut.ac.ir
   

 

   افشین سیفی جمادی

    دکتری تخصصی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

    رشته تخصصی: فیزیولوژی دام

     پست الکترونیکی: a.seifi@ut.ac.ir

 

   

    علی اصغر خلیل خلیلی

    دانشجوی دکتری تخصصی گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

    رشته تخصصی: فیزیولوژی دام و طیور

    پست الکترونیکی: aakhalili@ut.ac.ir

   
 

    مریم حاتمی

    دانشجوی دکتری تخصصی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

    رشته تخصصی: فیزیولوژی تولیدمثل

    پست الکترونیکی: maryam.hatami928@gmail.com

   

    پروین شورنگ

    دانشیار پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

   رشته تخصصی: تغذیه دام

   پست الکترونیکی: shawrang@gmail.com

 

   
   

    صادق فرضی

    دانشجوی دکتری تخصصی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

    رشته تخصصی: تغذیه دام

     پست الکترونیکی: s.farzi@ut.ac.ir

   
 

    

    سید موسی سعادت میرقدیم

    دانشجوی دکتری تخصصی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

   رشته تخصصی: تغذیه دام

   پست الکترونیکی: mousa.saadat@gmail.com

   
   

   وحید قلی‌پور عباسی

    دکتری تخصصی تغذیه دام و طیور دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

    رشته تخصصی: تغذیه دام

    پست الکترونیکی: vahidgholipoor@gmail.com

   
Amin Rahimi

 

   امین رحیمی

    دانشجوی دکتری تخصصی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

    رشته تخصصی: تغذیه دام

    پست الکترونیکی: a.rahimi@ag.iut.ac.ir

 

   
 Behzad Ganji

 

     بهزاد گنجی

    دانشجوی دکتری تخصصی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

   رشته تخصصی: تغذیه دام

   پست الکترونیکی: ganjibehzad13@gmail.com

   
   

    امیر مصیب‌زاده

    دانشجوی دکتری تخصصی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

    رشته تخصصی: تغذیه طیور

    پست الکترونیکی: amirmosayyebzadeh@ut.ac.ir
   
Siavash farhadi

  

     سیاوش فرهادی جاوید

    دانشجوی دکتری تخصصی گروه علوم دامی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

   رشته تخصصی: تغذیه طیور

   پست الکترونیکی: siavashfjavid@gmail.com
   
   

      امین دین‌دار

    دانشجوی دکتری تخصصی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

    رشته تخصصی: تغذیه طیور

    پست الکترونیکی: amin.dindar@gmail.com

   

   

     مهدی اخوان مقدم

     دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

    رشته تخصصی: پرورش زنبور عسل

    پست الکترونیکی: akhavanmm@ut.ac.ir