داوران

 

   مرجان ازغندی

    دانشجوی دکتری تخصصی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

    رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام

     پست الکترونیکی: azghandi.marjan@gmail.com

   
 

 

   رضا فرجی

     دانشجوی دکتری تخصصی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

    رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام

    پست الکترونیکی: reza.faraji@ut.ac.ir

 

   
 

 

   فرزاد غفوری

     دانشجوی دکتری تخصصی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

    رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور

    پست الکترونیکی: farzad.ghafouri@ut.ac.ir

 

   
   

    طوبی ندری

    دکتری تخصصی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

    رشته تخصصی: فیزیولوژی دام

     پست الکترونیکی: t.nadri@ut.ac.ir
   

 

  افشین سیفی جمادی

    دانشجوی دکتری تخصصی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

    رشته تخصصی: فیزیولوژی دام

     پست الکترونیکی: a.seifi@ut.ac.ir

   
   

    صادق فرضی

    دانشجوی دکتری تخصصی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

    رشته تخصصی: تغذیه دام

     پست الکترونیکی: s.farzi@ut.ac.ir

   
   

وحید قلی‌پور عباسی

    دکتری تخصصی تغذیه دام و طیور دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی

    واحد علوم و تحقیقات تهران

    رشته تخصصی: تغذیه دام

    پست الکترونیکی: vahidgholipoor@gmail.com

   
   

    امیر مصیب‌زاده

    دانشجوی دکتری تخصصی تغذیه طیور گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

    رشته تخصصی: تغذیه طیور

    پست الکترونیکی: amirmosayyebzadeh@ut.ac.ir
   
   

      امین دین‌دار

    دانشجوی دکتری تخصصی تغذیه طیور گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

    رشته تخصصی: تغذیه طیور

    پست الکترونیکی: amin.dindar@gmail.com

   

   

     مهدی اخوان مقدم

     دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

    رشته تخصصی: پرورش زنبور عسل

    پست الکترونیکی: akhavanmm@ut.ac.ir