استفاده از شیرین بیان در تغذیه طیور

دوره 22، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 40-48

10.22059/domesticsj.2022.340984.1092

مطلب ابراهیمی؛ ویدا رضایی


اثرات تنش حرارتی بر عملکرد گاوهای شیری

دوره 21، شماره 2، آذر 1400، صفحه 44-49

10.22059/domesticsj.2021.319311.1058

امین رحیمی؛ امیر مصیب زاده؛ فرهنگ فاتحی


معرفی معاونت امور تولیدات دامی

دوره 20، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 46-49

نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد


اطلاعات ژنومی کرونا ویروس (COVID-19)

دوره 19، شماره 3، اسفند 1398، صفحه 47-47

فرزاد غفوری؛ ابوالفضل بهرامی


معرفی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

دوره 19، شماره 3، اسفند 1398، صفحه 48-49

زهرا ندایی فرد؛ نجمه رسولی


معرفی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

دوره 20، شماره 2، آذر 1399، صفحه 49-51

نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد


آشنایی با فرصت‌های شغلی در رشته علوم دامی

دوره 19، شماره 3، اسفند 1398، صفحه 50-51

نجمه رسولی


کشتار مرغ و مراحل آن در کشتارگاه‌های ایران

دوره 20، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 50-53

ملیکا ستوده ئیان


Familiarity with poultry nutrition and its widely used words and their meanings

دوره 20، شماره 2، آذر 1399، صفحه 52-58

امیر مصیب زاده


کنترل عصبی-حرکتی در پشت اسب و دردهای لگنی

دوره 19، شماره 3، اسفند 1398، صفحه 54-56

زهرا ندایی فرد


Familiarity with bioinformatics and its widely used words and expressions

دوره 20، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 54-56

وحید دهقانیان ریحان


معرفی پژوهشگاه رویان

دوره 20، شماره 3، اسفند 1399، صفحه 54-58

نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد


معرفی گروه‌های «دامپروری» و «پرورش و مدیریت طیور» دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دوره 22، شماره 3، اسفند 1401، صفحه 54-57

ثمین دهقان نصیری؛ حسین زارع نژاد؛ علی جعفری؛ محمد قادری