سمّ زیرالنون در تغذیه طیور

نوع مقاله : مقاله علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی تغذیه طیور، گروه مهندسی علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربی، ایران

2 دانشجوی دکتری تخصصی تغذیه دام، گروه مهندسی علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

سمّ قارچی زیرالنون (Zearalenone) در سر تا سر جهان در غلات و دانه‌هایی مانند ذرت و سویا یافت می‌شود. این سم علی‌رغم ساختار غیر استرادیولی خود، گیرنده‌های استروژن را فعال کرده و موجب تغییرات عملکردی و بافت‌شناسی در اندام‌های تولیدمثلی می‌شود. در بین حیوانات مزرعه‌ای خوک‌ها حساسیت بیشتری به این سمّ داشته و علائم مسمومیت با این سم شامل تحلیل تخمدان، افزایش فواصل فحلی، افزایش ماندگاری جسم زرد، کاهش باروری و مرده‌زایی است. مطالعات کنترل شده نشان داد که شدت این اثرات بستگی به مرحله تولیدمثلی حیوان دارد و بیشترین اثرات را در حیوان نابالغ دارد. سمّ زیرالنون نه تنها با هر دو نوع گیرنده‌های استروژن برهمکنش دارد، بلکه سوبسترای هیدروکسی استروئید دهیدروژناز نیز می‌باشد که این آنزیم این سمّ را به دو متابولیت ایزومری استروئیدی (Stereoisomeric) که شامل آلفا-زیرالنون و بتا-زیرالنون هستند، تبدیل می‌کند. متابولیت‌های ثانویه آلفا-زیرالنون و بتا-زیرالنون در مرحله دوم احیا، تولید می‌شوند. آلفا-هیدروکسیلاسیون منجر به افزایش قدرت استروژنیک این ترکیبات در مقایسه با ترکیب اولیه شده و احتمالاً میزان اختصاصی بودن آلفا-هیدروکسیلاسیون در گونه‌های حیوانی به حساسیت قرار گرفتن آن گونه مشخص حیوان، مثلاً خوک، در معرض سمّ زیرالنون ارتباط داشته باشد. یکی دیگر از عوامل حساسیت گونه حیوان مربوط به ظرفیت غیرفعال‌سازی سمّ زیرالنون و متابولیت‌های آن از طریق گلوکورونوئیداسیون است. در مقایسه با سایر گونه‌های حیوانی، خوک‌ها ظرفیت غیرفعال‌سازی گلوکورونوئیداسیونی پائینی دارند و به همین دلیل، این امر می‌تواند موجب تأخیر در غیرفعال‌سازی زیرالنون شود.

کلیدواژه‌ها


Allen, N.K., Mirocha, C.J., Aakhus-Allen, S., Bitgood, J.J., Weaver, G., and et al. (1981). “Effect of dietary zearalenone on reproduction of chickens.” Poultry Science 60, 1165–1174.
Bennett, J.W., and Klich, M. (2003). “Mycotoxins.” Clinical Microbiology Reviews, 16, 497–516.
Biehl, M.L., Prelusky, D.B., Koritz, G.D., Hartin, K.E., Buck, W.B., and et al. (1993). “Biliary excretion and enterohepatic cycling of zearalenone in immature pigs.” Toxicology and Applied Pharmacology, 121, 152–159.
Binder, E.M., Tan, L.M., Chin, L.J., Handl, J., and Richard, J. (2007). “Worldwide occurrence of mycotoxins in commodities, animal feed and feed ingredients.” Animal Feed Science and Technology, 137(3-4), 265-282.
Boyd, P.A., and Wittliff, J.L. (1978). “Mechanism of Fusarium mycotoxin action in mammary gland.” Journal of Toxicology and Environmental Health, 4, 1–8.
Buranatragool, K., Poapolathep, S., Isariyodom, S., Imsilp, K., Klangkaew, N., and et al. (2015). “Dispositions and tissue residue of zearalenone and its metabolites α-zearalenol and β-zearalenol in broilers.” Toxicology Reports, 2, 351-356.
Caldwell, R.W., Tuite, J., Stob, M., and Baldwin, R. (1970). “Zearalenone production by Fusarium species.” Applied Microbiology, 20(1): 31–34.
Chen, Y., Cheng, Y., Wen, C., Wang, W., Kang, Y., and et al. (2019). “The protective effects of modified palygorskite on the broilers fed a purified zearalenone-contaminated diet.” Poultry science, 98(9), 3802-3810.
Chi, M.S., Mirocha, C.J., Waever, G.A., and Kurtz, H.J. (1980). “Effect of zearalenone on female white leghorn chickens.” Appl. Environ. Microbiol. 39, 1026–1030.
Danicke, S., Ueberschar, K.H., Halle, I., Matthes, S., Valenta, H., and et al. (2002). “Effect of addition of a detoxifying agent to laying hen diets containing uncontaminated or Fusarium toxin-contaminated maize on performance of hens and on carryover of zearalenone.” Poultry science, 81, 1671–1680.
Danicke, S., Swiech, E., Buraczewska, L., and U˝ berscha¨r, K.H. (2005). “Kinetics and metabolism of zearalenone in young female pigs.” Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 89, 268–276.
Döll, S., Dänicke, S., Valenta, H., and Flachowsky, G. (2004). “In vitro studies on the evaluation of mycotoxin detoxifying agents for their efficacy on deoxynivalenol and zearalenone.” Archives of Animal utrition, 58(4), 311-324.
EFSA, (2004). “Opinion on the Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the Commission related to zearalenone as undesirable substance in animal feed.” EFSA Journal, 89 (1–35).
Fink-Gremmels, J., and Malekinejad, H. (2007). “Clinical effects and biochemical mechanisms associated with exposure to the mycoestrogen zearalenone.” Animal Feed Science and Technology, 137(3-4), 326-341.
Fitzpatrick, D.W., Picken, C.A., Murphy, L.C., and Buhr, M.M. (1989). “Measurement of the relative binding affinity of zearalenone, alpha-zearalenol and beta-zearalenol for uterine and oviduct estrogen receptors in swine, rats and chickens: an indicator of estrogenic potencies.” Comparative Biochemistry and Physiology, C 94, 691–694.
Glenn, A.E. (2007). “Mycotoxigenic Fusarium species in animal feed.” Animal Feed Science and Technology, 137(3-4), 213-240.
Hestbjerg, H., Nielsen, K.F., Thrane, U., and Elmholt, S. (2002). “Production of trichothecenes and other secondary metabolites by Fusarium culmorum and Fusarium equiseti on common laboratory media and a soil organic matter agar: an ecological interpretation.” Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50, 7593–7599.
James, L.J., and Smith, T.K. (1982). “Effect of dietary alfalfa on zearalenone toxicity and metabolism in rats and swine.” Journal of Animal Science, 55, 110–118.
Jimenez, M., and Mateo, R. (1997). “Determination of mycotoxins produced by Fusarium isolates from banana fruits by capillary gas chromatography and high-performance liquid chromatography.” Journal of Chromatography A, 778, 363–372.
Jouany, J.P. (2007). “Methods for preventing, decontaminating and minimizing the toxicity of mycotoxins in feeds.” Animal Feed Science and Technology, 137(3-4), 342-362.
Katzenellenbogen, B.S., Katzenellenbogen, J.A., and Mordecai, D. (1979). “Zearalenones: characterization of the estrogenic potencies and receptor interactions of a series of fungal beta-resorcylic acid lactones.” Endocrinology 105, 33–40.
Krishnaswamy, S., Duan, S.X., Von Moltke, L.L., Greenblatt, D.J., Sudmeier, J.L., and et al. (2003). “Serotonin (5-hydroxytryptamine) glucuronidation in vitro: assay development, human liver microsome activities and species differences.” Xenobiotica, 33, 169–180.
Kuiper-Goodman, T., Scott, P.M., and Watanabe, H. (1987). “Risk assessment of the mycotoxin zearalenone.” Regulatory Toxicology and Pharmacology, 7, 253–306.
Malekinejad, H., Maas-Bakker, R.F., and Fink-Gremmels, J. (2005b). “Bioactivation of zearalenone by porcine hepatic biotransformation.” Veterinary Research, 36, 799–810.
Malekinejad, H., Maas-Bakker, R.F., and Fink-Gremmels, J. (2005c). “Enzyme kinetics of zearalenone biotransformation: pH and cofactor effects.” Archives of Toxicology, 79(10), 547–553.
Malekinejad, H., van Tol, H.V., Colenbrander, B., and Fink-Gremmels, J. (2006). “Expression of 3alpha- and 3betahydroxy steroid dehydrogenasemRNAinCOCsand granulosa cells determines zearalenone biotransformation.” Microbiology, 20, 31–34.
Mirocha, C.J., Pathre, S.V., and Robison, T.S. (1981). “Comparative metabolism of zearalenone and transmission into bovine milk.” Food and Cosmetics Toxicology, 19, 25–30.
Mirocha, C.J., Pathre, S.V., Schauerhamer, B., and Christensen, C.M. (1976). “Natural occurrence of Fusarium toxins in feedstuff. Appl. Environ.” Microbiology, 32, 553–556.
Mirocha, C.J., Robison, T.S., Pawlosky, R.J., and Allen, N.K. (1982). “Distribution and residue determination of [3H] zearalenone in broilers.” Toxicology and Applied Pharmacology, 66, 77–87.
Mirocha, C.J., Schauerhamer, B., and Pathre, S.V. (1974). “Isolation, detection, and quantitation of zearalenone in maize and barley.” Journal - Association of Official Analytical Chemists, 57, 1104–1110.
Murray, H.H. (2000). “Traditional and new applications for kaolin, smectite, and palygorskite: A general overview.” Applied Clay Science, 17, 207–221.
Official Journal of the European Union, (2006). “Commission Recommendation of 17 August 2006 on the presence of deoxynivalenol, zearalenone, ochratoxin A, T-2 and HT-2 and fumonisins in products intended for human feeding.” Official Journal of the European Union, 23.8.2006, L229/7.
Olsen, M., and Kiessling, K.H. (1983). “Species differences in zearalenone-reducing activity in subcellular fractions of livers from female domestic animal species.” Acta Pharmacologica et Toxicologica (Copenh), 52, 287–291.
Olsen, M., Malmlof, K., Pettersson, H., Sandholm, K., and Kiessling, K.H. (1985). “Plasma and urinary levels of zearalenone and alpha-zearalenol in a prepubertal gilt fed zearalenone.” Acta Pharmacologica et Toxicologica (Copenh), 56, 239–243.
Olsen, M., Mirocha, C.J., Abbas, H.K., and Johansson, B. (1986). “Metabolism of high concentrations of dietary zearalenone by young male turkey poults.” Poultry Science, 65, 1905–1910.
Osselaere, A., Devreese, M., Goossens, J., Vandenbroucke, V., De Baere, S., and Croubels, S. (2013). “Toxicokinetic study and absolute oral bioavailability of deoxynivalenol, T-2 toxin and zearalenone in broiler chickens.” Food and Chemical Toxicology, 51, 350-355.
Pande, N., Saxena, J., and Pandey, H. (1990). “Natural occurrence of mycotoxins in some cereals.” Mycoses, 33, 126–128.
Penning, T.M., Jin, Y., Steckelbroeck, S., Lanisnik-Rizner, T., and Lewis, M. (2004). “Structure-function of human 3 alpha-hydroxysteroid dehydrogenases: genes and proteins.” Molecular and Cellular Endocrinology, 215, 63–72.
Pompa, G., Montesissa, C., Di Lauro, F.M., and Fadini, L. (1986). “The metabolism of zearalenone in subcellular fractions from rabbit and hen hepatocytes and its estrogenic activity in rabbits.” Toxicology, 42, 69–75.
Riley, R.T., (1998). “Mechanistic interaction of mycotoxins: theoretical considerations.” In: Sinha, K.K., Bhatnagar, D. (Eds.), Mycotoxins in Agriculture and Food Safety. Marcel Dekker, New York.
Ryu, D., Hanna, M.A., Eskridge, K.M., and Bullerman, L.B. (2003). “Heat stability of zearalenone in an aqueous buffered model system.” Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51, 1746–1748.
Scott, P.M., (1996). “Mycotoxins transmitted into beer from contaminated grains during brewing.” Journal of AOAC International, 79, 875–882.
Shier,W.T., Shier, A.C., Xie,W., and Mirocha, C.J. (2001). “Structure-activity relationships for human estrogenic activity in zearalenone mycotoxins.” Toxicon, 39, 1435–1438.
Takahashi-Ando, N., Kimura, M., Kakeya, H., Osada, H., and Yamaguchi, I. (2002). “A novel lactonohydrolase responsible for the detoxification of zearalenone: enzyme purification and gene cloning.” Biochemical Journal, 365, 1–6.
Vrabcheva, T., Gessler, R., Usleber, E., and Martlbauer, E. (1996). “First survey on the natural occurrence of Fusarium mycotoxins in Bulgarian wheat.” Mycopathologia, 136, 47–52.
Wang, W., and Wang, A. (2016). “Recent progress in dispersion of palygorskite crystal bundles for nanocomposites.” Applied Clay Science, 119, 18–30.
Yamashita, A., Yoshizawa, T., Aiura, Y., Sanchez, P.C., Dizon, E.I., and et al. (1995). “Fusarium mycotoxins (fumonisins, nivalenol, and zearalenone) and aflatoxins in corn from Southeast Asia.” Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 59, 1804–1807.
Zhu, Y., Hassan, Y.I., Watts, C., and Zhou, T. (2016). “Innovative technologies for the mitigation of mycotoxins in animal feed and ingredients-A review of recent patents.” Animal Feed Science and Technology, 216, 19–29.
Zollner, P., Jodlbauer, J., Kleinova, M., Kahlbacher, H., Kuhn, T., and et al. (2002). “Concentration levels of zearalenone and its metabolites in urine, muscle tissue, and liver samples of pigs fed with mycotoxin-contaminated oats.” Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50, 2494–2501.
Zöllner, P., Jodlbauer, J., Kleinova, M., Kahlbacher, H., Kuhn, T., and et al. (2002). “Concentration levels of zearalenone and its metabolites in urine, muscle tissue, and liver samples of pigs fed with mycotoxin-contaminated oats.” Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50(9), 2494-2501.