تأثیر مس بر بیماری کوکسیدیوز در جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش تغذیه طیور گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

کوکسیدیوز یک بیماری روده‌­ای گسترده و پرهزینه در مرغ است و به وسیله انگل‌­های تک یاخته­‌ای از جنس آیمریا ایجاد می­‌شود. کوکسیدیوز باعث اختلال در ریخت شناختی و عملکرد اپیتلیوم روده شده و بر هضم مواد مغذی و عملکرد رشد در جوجه‌­های گوشتی تأثیر منفی می­‌گذارد. داروهای آنتی­‌کوکسیدیال به طور سنتی برای مدیریت کوکسیدیوز استفاده می‌­شوند؛ امّا این ترکیبات به طور کامل عفونت­‌های آیمریا را از بین نمی­‌برند. علاوه بر این، قوانین منع استفاده و نگرانی مصرف کنندگان در مورد قرار گرفتن روزمره ترکیبات آنتی­‌کوکسیدیوز در خوراک دام باعث کاهش استفاده از این ترکیبات شده است. همین امر باعث تأکید بیشتر بر یافتن راهکار تغذیه‌­ای برای به حداقل رساندن مضرّات عفونت آیمریا بر عملکرد رشد جوجه­‌های گوشتی شده است. استرس اکسیداتیو ناشی از افزایش تولید گونه­‌های فعال اکسیژن در شرایط نامساعد محیطی و بیماری­‌ها، از عوامل مهم در کاهش بازدهی و سطح سلامت طیور پرورشی به­ خصوص در شرایط پرورش متراکم هستند. عفونت‌­های کوکسیدیالی، باعث کاهش سطح دفاع آنتی­‌اکسیدانی مبتلایان شده و آسیب‌های اکسیداتیو به­ عنوان عامل اصلی در بروز ضایعات ناشی از بیماری مطرح هستند. از این رو تقویت سیستم آنتی‌اکسیدانی جوجه­‌ها و پرهیز از ترکیبات اکسیداتیو، به عنوان راهکاری مفید در کاستن از ضایعات بیماری اهمیت پیدا می­‌کند. مس و روی دارای خاصیت آنتی‌اکسیدانی در نتیجه‌ی عملکرد کاتالیزوری خود در آنزیم سیتوپلاسمیک‌ سوپر‌اکسید­دیسموتاز می­‌باشند. بنابراین در این راستا، رویکردهای مختلفی مانند گنجاندن مواد افزودنی خوراکی از جمله مس، می­‌تواند مؤثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


Acetoze, G., Kurzbard, R., Klasing, K.C., Ramsey, J.J., and Rossow, H.A. (2016). "Liver mitochondrial oxygen consumption and proton leak kinetics in broilers supplemented with dietary copper or zinc following coccidiosis challenge." Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 101(5), 210-215.
Allen, P.C., Danforth, H.D., and. Augustine, P.C. (1998). "Dietarymodulation of avian coccidiosis." International Journal for Parasitology, 28(7), 1131-1140.
Arias, V.J., and Koutsos, E.A. (2006). "Effects of copper source and level on intestinal physiology and growth of broiler chickens." Poultry Science, 85(6), 999-1007.
Chapman, H.D. (1997). "Biochemical, genetic and applied aspects of drug resistance in Eimeria parasites of the fowl." Avian Pathology, 26(2), 221-244.
Chapman, H.D. (2001). "Use of anticoccidial drugs in broiler chickens in the USA: Analysis for the years 1995–1999." Poultry Science, 80(5), 572-580.
Dalloul, R.A., Lillehoj, H.S., Shellem, T.A., and Doerr, J.A. (2003). "Intestinal immunomodulation by vitamin A deficiency and lactobacillus-based probiotic in Eimeria acervulina–infected broiler chickens." Avian Diseases, 47(4), 1313-1320.
Dalloul, R.A., Lillehoj, H.S., Lee, J.S., Lee, S.H. and Chung. K.S. (2006). "Immunopotentiating effect of a Fomitella fraxinea-derived lectin on chicken immunity and resistance to coccidiosis." Poultry Science, 85(3), 446-451.
Djoko, K.Y., Cheryl-lynn, Y.O., Walker, M.J., McEwan, A.G. (2015). "The role of copper and zinc toxicity in innate immune defense against bacterial pathogens." Journal of Biological Chemistry,290(31), 18954-18961.
Evans, P., and Halliwell, B. (2001). "Micronutrients: oxidant/antioxidant status." British Journal of Mutrition, 85(2), 67-74.
Georgieva, N.V. (2005). "Oxidative stress as a factor of disrupted ecological oxidative balance in biological systems—a review." Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 8(1), 1-11.
Georgieva, N.V., Gabrashanska, M., Koinarski, V., and Yaneva, Z. (2011). "Zinc supplementation against Eimeria acervulina-induced oxidative damage in broiler chickens." Veterinary Medicine International, 2011(6): 647124.
Hamdi, M., Solà, D., Franco, R., Durosoy, S., Roméo, A., and et al. (2018). "Including copper sulphate or dicopper oxide in the diet of broiler chickens affects performance and copper content in the liver." Animal Feed Science and Technology, 237, 89-97.
Idris, A.B., Bounous, D.I., Goodwin, M.A., Brown, J., and Krushinskie, E.A. (1997). "Lack of correlation between microscopic lesion scores and gross lesion scores in commercially grown broilers examined for small intestinal Eimeria spp. coccidiosis." Avian Diseases, 388-391.
Jarosz, L.S., Marek, A., Gradzki, Z., Kwiecien, M., and Kaczmarek, B. (2017). "The effect of feed supplementation with a copper-glycine chelate and copper sulphate on selected humoral and cell-mediated immune parameters, plasma superoxide dismutase activity, ceruloplasmin and cytokine concentration in broiler chickens." Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 102, 326-336.
Kidd, M.T. (2004). "Nutritional modulation of immune function in broilers." Poultry Science, 83(4), 650-657.
Koinarski, V., Georgieva, N., Gadjeva, V., and Petkov, P. (2005). "Antioxidant status of broiler chickens, infected with Eimeria acervulina." Revue de Médecine Vétérinaire, 156(10), 498.
Lillehoj, H.S., Min, W., and Dalloul, R.A. (2004). "Recent progress on the cytokine regulation of intestinal immune responses to Eimeria." Poultry Science, 83(4), 611-623.
Mahmood, A., Khan, M.A., Khan, M.N., and Qudoos, A. (2001). "Effect of ionophores on some parameters of broilers experimentally infected with Eimeria species." International J Agricultural Biol, 3, 469-471.
Mattielo, R., Boviez, J.D., McDougald, L.R. (2000). "Eimeria brunette and necatrix in chickens of Argantina and con-firmation of seven species of Eimeria." Avian Disease, 44, 711-714.
Naidoo, V., McGaw, L.J., Bisschop, S.P.R., Duncan, N., and Eloff, J.N. (2008). "The value of plant extracts with antioxidant activity in attenuating coccidiosis in broiler chickens." Veterinary Parasitology, 153(3-4), 214-219.
National Research Council. (1994). “Nutrient Requirements of Poultry.” The National Academies Press, No. 9, Washington, DC.
Pang, Y., Applegate, T.J. (2007). "Effects of dietary copper supplementation and copper source on digesta pH calcium, zinc, and copper complex size in the gastrointestinal tract of the broiler chicken." Poultry Science Journal, 86, 531-537.
Pesti, G.M., Bakalli, R.I. (1996). "Studies on the feeding of cupric sulfate pentahydrate and cupric citrate to broiler chickens." Poultry Science Journal, 75, 1086-1091.
Rochell, S.J., Usry, J.L., Parr, T.M., Parsons, C.M., and Dilger, R.N. (2017). "Effects of dietary copper and amino acid density on growth performance, apparent metabolizable energy, and nutrient digestibility in Eimeria acervulina-challenged broilers." Poultry Science, 96(3), 602-610.
Rosen, G.M., Pou, S., Ramos, C.L., Cohen, M.S., and Britigan, B.E. (1995). "Free radicals and phagocytic cells." The FASEB Journal, 9(2), 200-209.
Tajick, M.A., and B. Shohreh. (2006). "Detection of antibiotics residuein chicken meat using TLC. Int." Poultry Science Journal, 5:611–612.