مروری بر علل شیوع و کنترل رفتارهای کلیشه‌ای در اسب‌های ورزشی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

امروزه اسب­‌های ورزشی در انتخاب جیره‌­ی خوراکی، ارتباطات اجتماعی و میزان تحرک، با محدودیت­‌هایی روبه‌­رو هستند، که گاهی زمینه‌­ساز تنش است. سازوکار­هایی با ایجاد تغییر در رفتار، به سازگاری اسب با عوامل تنش‌­زا کمک می­‌کنند. برخی از این سازوکارها، اسب را تشویق به انجام رفتارهایی تکرارشونده می­‌کنند، که تحت عنوان رفتارهای کلیشه­‌ای شناخته شده و به عنوان تهدیدی برای رفاه اسب، محسوب می­‌شوند. رفتارهای کلیشه‌­ای نخستین بار در دوره­ از شیرگیری مشاهده شده‌­اند و به نظر می­‌رسد، که تنش از شیرگیری در وقوع آن مؤثر است. همچنین کمبود فیبر، در دسترس نبودن علوفه­‌ی کافی، بی­‌حوصلگی، ارتباط اجتماعی محدود و تمرین کم، با افزایش رفتارهای کلیشه‌­ای در ارتباط است. روش­‌های دارویی و فیزیکی مختلفی برای کنترل رفتارهای کلیشه‌­ای وجود دارد، امّا اغلب این روش‌­ها با سرکوب ­سازوکارهای طبیعی تعدیل­‌کننده تنش، اسب را مضطرب‌تر کرده و کمکی به رفع علت رفتارهای کلیشه‌­ای نمی­‌کنند، به همین دلیل، به نظر می‌­رسد، که بهبود عوامل مدیریتی، با کنترل و کاهش عوامل تنش‌­زا، مؤثرتر واقع شده و در عین حال کم هزینه‌­تر است.

کلیدواژه‌ها


Aune, A., Fenner, K., Wilson, B., Cameron, E., McLean, A., & McGreevy, P. (2020). Reported Behavioural Differences between Geldings and Mares Challenge Sex-Driven Stereotypes in Ridden Equine Behaviour. Animals, 10(3), 414.
Bachmann, I., Bernasconi, P., Herrmann, R., Weishaupt, M. A., & Stauffacher, M. (2003). Behavioural and physiological responses to an acute stressor in crib-biting and control horses. Applied Animal Behaviour Science, 82(4), 297–311.
Burn, C. C., Dennison, T. L., & Whay, H. R. (2010). Relationships between ehavior and health in working horses, donkeys, and mules in developing countries. Applied Animal Behaviour Science, 126(3–4), 109–118.
Canali, E., & Borroni, A. (1994). Behavioural problems in thoroughbred horses reared in Italy. Applied Animal Behaviour Science, 40(1), 74.
Clegg, H. A., Buckley, P., Friend, M. A., & McGreevy, P. D. (2008). The ethological and physiological characteristics of cribbing and weaving horses. Applied Animal Behaviour Science, 109(1), 68–76.
Cooper, J. J., & MASON, G. J. (1998). The identification of abnormal behavior and behavioural problems in stabled horses and their relationship to horse welfare: a comparative review. Equine Veterinary Journal, 30(S27), 5–9.
Cooper, J., & Mcgreevy, P. D. (2006). Stereotypic Behaviour in the Stabled Horse : Causes , Effects and Prevention Without Compromising Horse Welfare. https://doi.org/10.1007/0-306-48215-0
Dodman, N. H., Shuster, L., & Dixon, R. (1987). Investigation into the use of narcotic antagonists in the treatment of a stereotypic behavior pattern (crib-biting) in the horse. American Journal of Veterinary Research, 48(2), 311–319.
Gillham, S. B., Dodman, N. H., Shuster, L., Kream, R., & Rand, W. (1994). The effect of diet on cribbing behavior and plasma β-endorphin in horses. Applied Animal Behaviour Science, 41(3–4), 147–153.
Henderson, A. J. Z. (2007). Don’t fence me in: managing psychological well being for elite performance horses. Journal of Applied Animal Welfare Science, 10(4), 309–329.
Hothersall, B., & Casey, R. (2012). Undesired behavior in horses: A review of their development, prevention, management and association with welfare. Equine Veterinary Education, 24(9), 479–485.
Krzak, W. E., Gonyou, H. W., & Lawrence, L. M. (1991). Wood chewing by stabled horses: diurnal pattern and effects of exercise. Journal of Animal Science, 69(3), 1053–1058.
Lebelt, D., Zanella, A. J., & Unshelm, J. (1998). Physiological correlates associated with cribbing behavior in horses: changes in thermal threshold, heart rate, plasma β‐endorphin and serotonin. Equine Veterinary Journal, 30(S27), 21–27.
Lesimple, C., Gautier, E., Benhajali, H., Rochais, C., Lunel, C., Bensaïd, S., … Hausberger, M. (2019). Stall architecture influences horses’ behavior and the prevalence and type of stereotypies. Applied Animal Behaviour Science, 219, 104833.
Luescher, U. A., McKeown, D. B., & DEAN, H. (1998). A cross‐sectional study on compulsive  behavior (stable vices) in horses. Equine Veterinary Journal, 30(S27), 14–18.
Mason, G. J. (1991). Stereotypies: a critical review. Animal Behaviour, 41(6), 1015–1037.
McAfee, L. M., Mills, D. S., & Cooper, J. J. (2002). The use of mirrors for the control of stereotypic weaving behavior in the stabled horse. Applied Animal Behaviour Science, 78(2–4), 159–173.
McBride, S. D., & Hemmings, A. (2004). Causal factors of equine stereotypy. BSAP Occasional Publication, 32, 35–65.
McBride, S. D., & Long, L. (2001). Management of horses showing stereotypic behavior, owner perception and the implications for welfare. Veterinary Record, 148(26), 799–802.
McBride, S., & Hemmings, A. (2009). A neurologic perspective of equine stereotypy. Journal of Equine Veterinary Science, 29(1), 10–16.
McBride, S. D., & Cuddeford, D. (2001). The putative welfare‐reducing effects of preventing equine stereotypic behavior. Animal Welfare, 10, 173–189.
McGreevy, P. D., Cripps, P. J., French, N. P., Green, L. E., & Nicol, C. J. (1995). Management factors associated with stereotypic and redirected behavior in the Thoroughbred horse. Equine Veterinary Journal, 27(2), 86–91.
McGreevy, P. D., French, N. P., Nicol, C. J., Tuomisto, H., Ruokolainen, K., Kalliola, R., Rodriguez, Z. (1995a). 2309941. The prevalence of abnormal behaviours in dressage, eventing and endurance horses in relation to stabling. The Veterinary Record, 137(2), 36–37.
McGreevy, P., & Nicol, C. (1998). Physiological and behavioral consequences associated with short-term prevention of crib-biting in horses. Physiology & Behavior, 65(1), 15–23.
Mills, D S, & Davenport, K. (2002). The effect of a neighbouring conspecific versus the use of a mirror for the control of stereotypic weaving behavior in the stabled horse. Animal Science, 74(1), 95–101.
Mills, Daniel S, Alston, R. D., Rogers, V., & Longford, N. T. (2002). Factors associated with the prevalence of stereotypic behaviour amongst Thoroughbred horses passing through auctioneer sales. Applied Animal Behaviour Science, 78(2–4), 115–124.
Moeller, B. A., McCall, C. A., Silverman, S. J., & McElhenney, W. H. (2008). Estimation of saliva production in crib-biting and normal horses. Journal of Equine Veterinary Science, 28(2), 85–90.
Muñoz, L., León, C., Cruces, J., Ortiz, R., & Briones, M. (2018). Locomotor stereotypies and racing performance in thoroughbred horses. Journal of Veterinary Behavior, 25, 24–27.
Nicol, C. (1999). Understanding equine stereotypies. Equine Veterinary Journal, 31(S28), 20–25.
Redbo, I., Redbo-Torstensson, P., Ödberg, F. O., Hedendahl, A., & Holm, J. (1998). Factors affecting behavioural disturbances in race-horses. Animal Science, 66(2), 475–481.
Roberts, K., Hemmings, A. J., McBride, S. D., & Parker, M. O. (2017). Causal factors of oral versus locomotor stereotypy in the horse. Journal of Veterinary Behavior, 20, 37–43.
Waters, A. J., Nicol, C. J., & French, N. P. (2002). Factors influencing the development of stereotypic and redirected behaviours in young horses: findings of a four-year prospective epidemiological study. Equine Veterinary Journal, 34(6), 572–579.