دوره و شماره: دوره 23، شماره 1 - شماره پیاپی 25، خرداد 1402، صفحه 1-70 
اثرات تنش گرمایی در گاوهای شیری

صفحه 30-41

10.22059/domesticsj.2023.358068.1127

کامل عموزاده آرائی؛ محمد اسدی؛ کتایون مهرانی؛ قاسم خادم