رفتار خوب با حیوانات یک ضرورت حیاتی است

نوع مقاله : یادداشت

نویسنده

دانشیار گرایش فیزیولوژی دام و طیور، گروه مهندسی علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، البرز، ایران


سررشته داری و همکاران، علوم دامی ایران، دوره 50، شماره 2، تابستان 98
D. Hana et al., Animal Science. 2006, 82:791-797