اثرات جایگزینی مکمل‌های مواد معدنی کم مصرف با کیلات‌های آلی در جیره بر عملکرد بره‌های پرواری (افشاری-رومانوف)

نوع مقاله : مقاله علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام، گروه مهندسی علوم دامی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، البرز، کرج، ایران

2 دانشیار گرایش تغذیه دام، گروه مهندسی علوم دامی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، البرز، کرج، ایران

3 استاد گرایش تغذیه دام، گروه مهندسی علوم دامی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، البرز، کرج، ایران

4 دانشجوی دکتری تخصصی تغذیه دام، گروه مهندسی علوم دامی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، البرز، کرج، ایران

چکیده

این آزمایش به منظور ارزیابی اثرات جایگزینی مکمل مواد معدنی کم مصرف با کیلات‌های آلی بر عملکرد بره‌های پرواری (افشاری-رومانوف) انجام شد. 24 رأس بره نر نژاد آمیخته افشاری-رومانوف در یک طرح کاملاً تصادفی استفاده شد. جیره‌های مورد استفاده شامل 1- جیره شاهد به همراه مکمل معمولی مواد معدنی و ویتامینی، 2- جیره پایه بعلاوه مکمل Hepta mix به شکل سرک (50 درصد مکمل معمولی و 50 درصد مکمل Hepta mix) به میزان 2/5 درصد کنسانتره (روی آلی، مس آلی، منگنز آلی، کروم آلی، سلنیم آلی، آهن آلی، کبالت آلی) و 3 - جیره پایه به همراه مکمل Hepta mix به میزان 5 درصد کنسانتره (روی آلی، مس آلی، منگنز آلی، کروم آلی، سلنیم آلی، آهن آلی، کبالت آلی) بود. دورۀ آزمایش100 روز که شامل 90 روز دوره اصلی و 10 روز دوره عادت‌دهی بود. داده‌های جمع‌آوری شده از این آزمایش شامل ماده خشک مصرفی (DMI)، میانگین افزایش وزن روزانه (ADG)، ضریب تبدیل خوراک (FCR) و فراسنجه‌های خون بود که در هفتۀ آخر و مرحلۀ پایانی دورۀ پرواری به صورت انفرادی از دام‌ها جمع‌آوری و برای پی‌آیند ذخیره شدند. تمام داده‌ها با استفاده از نرم افزار SAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به لحاظ قابلیت هضم ظاهری جیره‌ها بین تیمارهای آزمایشی، تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (0/05<P). همچنین، تیمارهای مختلف تأثیر معنی‌داری بر روی صفات لاشه نداشته است (0/05<P). در بین فراسنجه‌های خونی، گلوکز و آلکالین فسفاتاز کاهش معنی‌دار و کلسترول، تری گلیسرید و پروتئین کل افزایش معنی‌داری را نشان ندادند (0/05>P). به صورت کلی، نتایج آزمایش حاضر نشان می‌دهد مکمل‌های مواد معدنی کم مصرف می‌تواند بدون اثر منفی بر عملکرد به میزان 2/5 درصد و 5 درصد ماده خشک کنسانتره، در جیرۀ بره‌های نر مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


AOAC, (1995). “Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists.” No. 16, AOAC International, Arlington, Virginia, USA.
Gabryszuk, M., Strzałkowska, N. and Krzyżewski, J. (2007). “Effects of pre-and post-partum injections of Se, Zn and vitamin E on the concentration of cholesterol, CLA isomers and fatty acids in ovine milk.” Animal Science Papers and Reports, 25(2), 87-95
Hochstrasser, D.F., Harrington, M.G., Hochstrasser, A.C., Miller, M.J. and Merril, C.R. (1988). “Methods for increasing the resolution of two-dimensional protein electrophoresis.” Analytical biochemistry, 173(2), 424-435.
Kumar, N., Garg, A.K., Mudgal, V., Dass, R.S., Chaturvedi, V.K. and et al. (2008). “Effect of different levels of selenium supplementation on growth rate, nutrient utilization, blood metabolic profile, and immune response in lambs.” Biological Trace Element Research, 126, 44-56.
Ranieri, A., Castagna, A., Scebba, F., Careri, M., Zagnoni, I., and et al (2005). “Oxidative stress and phytochelatin characterisation in bread wheat exposed to cadmium excess.” Plant Physiology and Biochemistry, 43(1), 45-54.
Reddy, Y.R., Krishna, N., Rao, E.R. and Reddy, T.J. (2003). “Influence of dietary protected lipids on intake and digestibility of straw based diets in Deccani sheep.” Animal Feed Science and Technology, 106(1-4), 29-38.
Shinde, P.L., Dass, R.S. and Garg, A.K. (2009). “Effect of vitamin E and selenium supplementation on haematology, blood chemistry and thyroid hormones in male buffalo (Bubalus bubalis) calves.” Journal of Animal and Feed Sciences, 18(2), 241-256.
Solaiman, S.G., Craig Jr, T.J., Reddy, G. and Shoemaker, C.E. (2007). “Effect of high levels of Cu supplement on growth performance, rumen fermentation, and immune responses in goat kids.” Small Ruminant Research, 69(1-3), 115-123.
Spears, J.W. (1996). “Organic trace minerals in ruminant nutrition.” Animal Feed Science and Technology, 58(1-2), 151-163.
Suttle, N.F. (1975). “Changes in the availability of dietary copper to young lambs associated with age and weaning.” The Journal of Agricultural Science, 84(2), 255-261.
Woolliams, J.A., Suttle, N.F., Wiener, G., Field, A.C. and Woolliams, C. (1983). “The long-term accumulation and depletion of copper in the liver of different breeds of sheep fed diets of differing copper content.” The Journal of Agricultural Science, 100(2), 441-449.
Zervas, G., Nikolaou, E. and Mantzios, A. (1990). “Comparative study of chronic copper poisoning in lambs and young goats.” Animal Science, 50(3), 497-506.
Zhang, W., Wang, R., Kleemann, D.O., Lu, D., Zhu, X., and et al. (2008). “Effects of dietary copper on nutrient digestibility, growth performance and plasma copper status in cashmere goats.” Small Ruminant Research, 74(1-3), 188-193.