نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون والدین مبانی تئوریک آزمون والدین مبتنی بر نشانگرهای ریزماهواره به زبان ترویجی: مدل حیوانی مورد مطالعه بزسانن [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 33-39]
 • آغوز مدیریت آغوز در گوساله‌های شیری [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 13-21]
 • آنتی اکسیدان عوامل تنظیم کننده حرارت بدن طیور با گیاهان دارویی [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 43-49]

ا

 • اسب‌های ورزشی مروری بر ارزیابی پارامتر‌های ژنتیکی صفات عملکردی در اسب‌های ورزشی پرش [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 14-23]
 • استراتژی‌ها مروری بر مبانی ژنتیک و اصلاح‌نژاد طیور از کلاسیک تا انتخاب ژنومی؛ با تأکید بر استراتژی‌های شروع‌کنندۀ تلاقی‌گری [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 30-42]
 • ایمونوگلوبولین مدیریت آغوز در گوساله‌های شیری [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 13-21]
 • انتخاب ژنومی مروری بر مبانی ژنتیک و اصلاح‌نژاد طیور از کلاسیک تا انتخاب ژنومی؛ با تأکید بر استراتژی‌های شروع‌کنندۀ تلاقی‌گری [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 30-42]

ب

 • بروسلوز مروری بر بیماری تب مالت در دام و انسان [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 24-29]
 • بز بوئر بز بوئر نژاد معروف گوشتی دنیا: تاریخچه پیدایش، عملکرد تولیدی و خصوصیات تولیدمثلی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 5-12]
 • بیماری‌های مشترک انسان و دام مروری بر بیماری تب مالت در دام و انسان [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 24-29]

پ

 • پاتوژن حیوانی مروری بر بیماری تب مالت در دام و انسان [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 24-29]
 • پارامتر ژنتیک مروری بر ارزیابی پارامتر‌های ژنتیکی صفات عملکردی در اسب‌های ورزشی پرش [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 14-23]
 • پرورش بز بز بوئر نژاد معروف گوشتی دنیا: تاریخچه پیدایش، عملکرد تولیدی و خصوصیات تولیدمثلی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 5-12]

ت

 • تراکم نگهداری اثر تراکم پرورش جوجه‌های گوشتی بر عملکرد و وضعیت سلامت آن‌ها [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 22-32]
 • ترانسکریپتوم روش تجزیه و تحلیل شبکۀ هم‌بیانی ژنی وزن‌دار و کاربرد آن در ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 5-13]
 • ترکیبات فعال عوامل تنظیم کننده حرارت بدن طیور با گیاهان دارویی [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 43-49]
 • تفسیر خروجی مبانی تئوریک آزمون والدین مبتنی بر نشانگرهای ریزماهواره به زبان ترویجی: مدل حیوانی مورد مطالعه بزسانن [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 33-39]
 • تنش گرمایی عوامل تنظیم کننده حرارت بدن طیور با گیاهان دارویی [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 43-49]
 • توالی‌یابی نسل آینده مروری بر مبانی ژنتیک و اصلاح‌نژاد طیور از کلاسیک تا انتخاب ژنومی؛ با تأکید بر استراتژی‌های شروع‌کنندۀ تلاقی‌گری [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 30-42]

ج

 • جیره غذایی عوامل تنظیم کننده حرارت بدن طیور با گیاهان دارویی [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 43-49]
 • جوجه گوشتی اثر تراکم پرورش جوجه‌های گوشتی بر عملکرد و وضعیت سلامت آن‌ها [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 22-32]
 • جوجه گوشتی عوامل تنظیم کننده حرارت بدن طیور با گیاهان دارویی [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 43-49]

ژ

 • ژنتیک مولکولی مبانی تئوریک آزمون والدین مبتنی بر نشانگرهای ریزماهواره به زبان ترویجی: مدل حیوانی مورد مطالعه بزسانن [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 33-39]

س

 • سیستم بیولوژی روش تجزیه و تحلیل شبکۀ هم‌بیانی ژنی وزن‌دار و کاربرد آن در ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 5-13]
 • سلامتی استفاده از شیرین بیان در تغذیه طیور [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 40-48]
 • سلامتی و رفاه اثر تراکم پرورش جوجه‌های گوشتی بر عملکرد و وضعیت سلامت آن‌ها [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 22-32]

ش

 • شبکه‌های هم‌بیانی ژنی روش تجزیه و تحلیل شبکۀ هم‌بیانی ژنی وزن‌دار و کاربرد آن در ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 5-13]
 • شیر مدیریت آغوز در گوساله‌های شیری [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 13-21]
 • شیرین بیان استفاده از شیرین بیان در تغذیه طیور [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 40-48]

ص

 • صفت پرش مروری بر ارزیابی پارامتر‌های ژنتیکی صفات عملکردی در اسب‌های ورزشی پرش [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 14-23]

ط

 • طیور استفاده از شیرین بیان در تغذیه طیور [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 40-48]

ع

 • عملکرد اثر تراکم پرورش جوجه‌های گوشتی بر عملکرد و وضعیت سلامت آن‌ها [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 22-32]
 • عملکرد استفاده از شیرین بیان در تغذیه طیور [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 40-48]

ف

گ

 • گیاهان دارویی استفاده از شیرین بیان در تغذیه طیور [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 40-48]
 • گوساله مدیریت آغوز در گوساله‌های شیری [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 13-21]

ل

 • لاین مروری بر مبانی ژنتیک و اصلاح‌نژاد طیور از کلاسیک تا انتخاب ژنومی؛ با تأکید بر استراتژی‌های شروع‌کنندۀ تلاقی‌گری [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 30-42]

م

 • میکروستلایت مبانی تئوریک آزمون والدین مبتنی بر نشانگرهای ریزماهواره به زبان ترویجی: مدل حیوانی مورد مطالعه بزسانن [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 33-39]

و

 • وراثت‌پذیری مروری بر ارزیابی پارامتر‌های ژنتیکی صفات عملکردی در اسب‌های ورزشی پرش [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 14-23]