دوره و شماره: دوره 21، شماره 3 - شماره پیاپی 21، اسفند 1400، صفحه 1-72 

ارتباطات علمی

معرفی پژوهشگاه ابن سینا

صفحه 58-60

نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد


دانستنی‌های کوتاه

مروری بر چند دانستنی‌ در رشتۀ مهندسی علوم دامی

صفحه 69-69

نجمه رسولی؛ سارا رفیعی