ارزش تغذیه‌ای کود مرغی برای نشخوارکنندگان

نوع مقاله : مقاله علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی تغذیه دام، گروه مهندسی علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری تخصصی تغذیه طیور، گروه مهندسی علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربی، ایران

3 دانشجوی دکتری تخصصی تغذیه دام، گروه مهندسی علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک و همچنین کمبود منابع آبی در برخی کشورها منجر به کاهش کیفی و کمی برخی خوراک‌های دامی شده است. به منظور جبران این کمبودها، بهره برداری مناسب از پسماندها و تولیدات جانبی دامی یا کشاورزی به عنوان خوراک دام مانند کود مرغی، منجر به بهبود شرایط برای تولید محصولات دامی شده است. دستگاه گوارش چهار قسمتی نشخوارکنندگان و نیز هضم میکروبی در شکمبۀ آن‌ها، توانایی مصرف و هضم پسماندهای ارزان قیمت را امکان‌پذیر ساخته و به تبع آن باعث کاهش هزینه‌های خوراک در پرورش این حیوانات شده است. به علاوه، شایسته است تا از بقایا و پسماندهای کشاورزی حداکثر استفاده را در تغذیه این حیوانات انجام داد. ارزش تغذیه‌ای کود مرغی به عنوان خوراک دام بیشتر به دلیل محتوای پروتئین خام و مواد معدنی آن است. از این فرآورده به دلیل داشتن محتوی بالای پروتئین خام قابل تجزیه در شکمبه می‌توان به عنوان مکملی برای خوراک‌های با پروتئین کم استفاده کرد؛ همچنین به دلیل این که پروتئین گران قیمت‌ترین بخش خوراک است، کود مرغی یک منبع پروتئینی جایگزین مناسب بوده و قیمت تمام شدۀ جیره را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


Al-Masri, M.R., and Zarkawi, M. (1999). “Digestibility and composition of broiler litter, as affected by gamma irradiation.” Bioresource Technology, 69(2), 129-132.
Azizi-Shotorkhoft, A., Rezaei, J., Papi, N., Mirmohammadi, D., and Fazaeli, H. (2015). “Effect of feeding heat-processed broiler litter in pellet-form diet on the performance of fattening lambs.” Journal of Applied Animal Research, 43(2), 184-190.
Bagley, C.P., and Evans, R.R. (1998). “Broiler litter as a feed or fertilizer in livestock operations.” CARES, 10.
Bhattacharya, A.N., and Fontenot, J.P. (1966). “Protein and energy value of peanut hull and wood shaving poultry litters.” Journal of Animal Science. 25: 367- 371.
Bolan, N.S., Mahimairaja, S., Singh, J., and Bhandral, R. (2005). “The beneficial use and the environmental management of poultry litter.” Institute of Natural Resources, Massey University, Palmerstone, North New Zealand.
Church, D.C. (1979). “Digestive physiology and nutrition of ruminants.” O & B Books, No. 2, USA.
Deshck, A., Abo-Shehada, M., Allonby, E., Givens, D.I., and Hill, R. (1998). “Assessment of the nutritive value for ruminants of poultry litter.” Animal Feed Science and Technology, 73(1-2), 29-35.
Ferguson, N.S., Gates, R.S., Taraba, J.L., Cantor, A.H., Pescatore, A.J., and et al. (1998). “The effect of dietary protein and phosphorus on ammonia concentration and litter composition in broilers.” Poultry Science, 77(8), 1085-1093.
Hopkins, B.A., and Poore, M.H. (2001). “Deep-stacked broiler litter as a protein supplement for dairy replacement heifers.” Journal of Dairy Science, 84(1), 299-305.
Jacob, J.P., Kunkle, R.S., Trevola, R.S., Miles, R.D. and Mather, F.B. (1997). “Broiler litter, Part 1: A feed ingredient for ruminants.” Institute of Food and Agricultural Science.
Mavimbela, D.T., and Van Ryssen, J.B.J. (2001). “Effect of dietary molasses on the site and extent of digestion of nutrients in sheep fed broiler litter.” South African Journal of Animal Science, 31(1), 33-40.
Nahm, K.H. (2003). “Evaluation of the nitrogen content in poultry manure.” World's Poultry Science Journal, 59(1), 77-88.
Ruffin, B.G., and McCaskey, T.A. (1991). “Feeding broiler litter to beef cattle.” Circular ANR-Alabama Cooperative Extension Service, Auburn University, USA.
Swingle, R.S., Araiza, A. and Urias, A.R. (1977). “Nutrition utilization by lambs fed wheat straw alone or with supplement containing dried poultry waste, cotton seed meal or urea.” Journal of Animal Science. 45: 1435- 1441.
Underwood, E.J. (1971). “Trace elements in human and animal nutrition.” Academic Press, No. 3, New York, USA.
Van Ryssen, J.B.J. (2000). “Poultry litter as a feed ingredient for ruminants: the South African situation.” South African Society of Animal Science. Available in: http://www.sasas.co.za/Popular/Popular.html.
Wright, P.A. (1995). “Nitrogen excretion: three end products, many physiological roles.” Journal of Experimental Biology, 198(2), 273-281.