نویسنده = زهرا ندایی فرد
تعداد مقالات: 12
1. معرفی پژوهشگاه رویان

دوره 20، شماره 3، زمستان 1399، صفحه 54-58

نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد


2. معرفی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

دوره 20، شماره 2، پاییز 1399، صفحه 49-51

نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد


4. معرفی معاونت امور تولیدات دامی

دوره 20، شماره 1، بهار 1399، صفحه 46-49

نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد


5. معرفی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

دوره 19، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 48-49

زهرا ندایی فرد؛ نجمه رسولی


6. کنترل عصبی-حرکتی در پشت اسب و دردهای لگنی

دوره 19، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 54-56

زهرا ندایی فرد


8. مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور

دوره 19، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 66-68

نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد


10. متاسفانه این سیاره با ترک مصرف گوشت نجات نمی یابد

دوره 18، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 8-10

زهرا ندایی فرد؛ امین صادقی


12. لامینایتیس در اسب ها

دوره 18، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 30-32

زهرا ندایی فرد