متاسفانه این سیاره با ترک مصرف گوشت نجات نمی یابد

نوع مقاله : ارتباطات علمی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه گیاه پزشکی پردیس کشاورزیو منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

چکیده ای برای این بخش تعریف نشده است.

کلیدواژه‌ها