کنترل عصبی-حرکتی در پشت اسب و دردهای لگنی

نوع مقاله : لغات تخصصی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران