مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور

نوع مقاله : ارتباطات علمی

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

اعضای هیئت تحریریه نشریه دامستیک انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به ‌منظور آشنایی دانشجویان با مراکز مرتبط با حوزه علوم دامی در کشور، در این شماره به معرفی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور می‌پردازند. این مجموعه هم اکنون در شهر کرج استان البرز مستقر است.