دوره و شماره: دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 13، خرداد 1398، صفحه 1-52