نگاهی به تنوع سگ‌ها از دیدگاه ژنتیکی

نوع مقاله : حیوانات خانگی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران