چهره ماندگار علوم دامی ایران؛ دکتر علی نیکخواه

نوع مقاله : مصاحبه

نویسنده

دانشجوی کارشناسی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران کرج ایران