چهره ماندگار علوم دامی ایران؛ دکتر علی نیکخواه

نوع مقاله: مصاحبه

نویسنده

دانشجوی کارشناسی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران کرج ایران