دوره و شماره: دوره 22، شماره 2 - شماره پیاپی 23، آذر 1401، صفحه 1-72 
مروری بر ارزیابی پارامتر‌های ژنتیکی صفات عملکردی در اسب‌های ورزشی پرش

صفحه 14-23

10.22059/domesticsj.2022.345026.1099

معین تاند؛ محمدباقر زندی باغچه مریم؛ مرادپاشا اسکندری نسب؛ محمد عبدلی


دانستنی‌های کوتاه

مروری بر چند دانستنی‌ در رشتۀ مهندسی علوم دامی

صفحه 66-66

نجمه رسولی؛ سارا رفیعی