تعداد مقالات: 131
23. مطالعه اثر چند شکلی‌های ژن استیل کوآ کربوکسیلاز آلفا بر صفات بیومتری در جمعیت شتر یزد، به روش PCR-SSCP

دوره 16، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 4-10

مهدی ایمانی؛ محمد مرادی شهربابک؛ حسین مرادی شهربابک


24. نگاهی به دستاوردهای جدید در علوم دامی

دوره 19، شماره 1، بهار 1398، صفحه 4-7

اشکان غلامی


25. دامستیک؛ از سال 1380 تاکنون

دوره 19، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 4-4