کلیدواژه‌ها = عملکرد
اثرات تنش گرمایی بر عملکرد و وضعیت فیزیولوژیک در نشخوارکنندگان کوچک

دوره 23، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 5-16

10.22059/domesticsj.2023.355902.1120

کتایون مهرانی؛ کامل عموزاده آرائی؛ محمد اسدی


اثرات تنش گرمایی در گاوهای شیری

دوره 23، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 30-41

10.22059/domesticsj.2023.358068.1127

کامل عموزاده آرائی؛ محمد اسدی؛ کتایون مهرانی؛ قاسم خادم


اثر تراکم پرورش جوجه‌های گوشتی بر عملکرد و وضعیت سلامت آن‌ها

دوره 22، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 22-32

10.22059/domesticsj.2022.338494.1090

سید مهدی اسماعیلی فرد؛ محسن قلی زاده؛ فرزاد غفوری


استفاده از شیرین بیان در تغذیه طیور

دوره 22، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 40-48

10.22059/domesticsj.2022.340984.1092

مطلب ابراهیمی؛ ویدا رضایی


ویناس در تغذیۀ نشخوارکنندگان

دوره 21، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 38-42

10.22059/domesticsj.2021.319195.1057

امین رحیمی؛ فرهنگ فاتحی؛ امیر مصیب زاده