نشریه دانشجویی دامستیک (DOMESTICSJ) - واژه نامه اختصاصی