نویسنده = نجمه رسولی
مروری بر چند دانستنی‌ در رشتۀ مهندسی علوم دامی

دوره 22، شماره 2، آذر 1401، صفحه 66-66

نجمه رسولی؛ سارا رفیعی


معرفی انستیتو پاستور ایران

دوره 22، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 58-60

نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد


معرفی پژوهشگاه ابن سینا

دوره 21، شماره 3، اسفند 1400، صفحه 58-60

نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد


مروری بر چند دانستنی‌ در رشتۀ مهندسی علوم دامی

دوره 21، شماره 3، اسفند 1400، صفحه 69-69

نجمه رسولی؛ سارا رفیعی


معرفی شرکت پشتیبانی امور دام کشور

دوره 21، شماره 2، آذر 1400، صفحه 56-58

نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد


معرفی مرکز اصلاح‌نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور

دوره 21، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 56-62

نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد


معرفی پژوهشگاه رویان

دوره 20، شماره 3، اسفند 1399، صفحه 54-58

نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد


معرفی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

دوره 20، شماره 2، آذر 1399، صفحه 49-51

نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد


معرفی معاونت امور تولیدات دامی

دوره 20، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 46-49

نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد


معرفی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

دوره 19، شماره 3، اسفند 1398، صفحه 48-49

زهرا ندایی فرد؛ نجمه رسولی


آشنایی با فرصت‌های شغلی در رشته علوم دامی

دوره 19، شماره 3، اسفند 1398، صفحه 50-51

نجمه رسولی


مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور

دوره 19، شماره 2، آذر 1398، صفحه 66-68

نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد