نویسنده = نجمه رسولی
تعداد مقالات: 7
1. معرفی مرکز اصلاح‌نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور

دوره 21، شماره 1، بهار 1400، صفحه 56-62

نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد


2. معرفی پژوهشگاه رویان

دوره 20، شماره 3، زمستان 1399، صفحه 54-58

نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد


3. معرفی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

دوره 20، شماره 2، پاییز 1399، صفحه 49-51

نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد


4. معرفی معاونت امور تولیدات دامی

دوره 20، شماره 1، بهار 1399، صفحه 46-49

نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد


5. معرفی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

دوره 19، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 48-49

زهرا ندایی فرد؛ نجمه رسولی


6. آشنایی با فرصت‌های شغلی در رشته علوم دامی

دوره 19، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 50-51

نجمه رسولی


7. مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور

دوره 19، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 66-68

نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد