دوره و شماره: دوره 16، شماره 4 - شماره پیاپی 10، زمستان 1395، صفحه 1-24 
6. بررسی تأثیر رفتار کارگران گاوداری بر سطح هورمون کورتیزول گاوهای شیری

صفحه 16-18

طوبی ندری؛ سعید زین الدینی؛ مهدی دهقان بناکی؛ امیر حسین سررشته داری