مقایسه کیفیت اوسیت های بدست آمده از تخمدان‌های کشتارگاهی و اوسیت‌های بدست آمده از دام زنده (OPU) در تولید آزمایشگاهی رویان

نوع مقاله : مقاله علمی- ترویجی

نویسندگان

گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

کلیدواژه‌ها