بررسی تأثیر رفتار کارگران گاوداری بر سطح هورمون کورتیزول گاوهای شیری

نوع مقاله : مقاله علمی- ترویجی

نویسندگان

1 البرز. کرج. چهار راه دانشکده.پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

کلیدواژه‌ها