مطالعه اثر چند شکلی‌های ژن استیل کوآ کربوکسیلاز آلفا بر صفات بیومتری در جمعیت شتر یزد، به روش PCR-SSCP

نوع مقاله : مقاله علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

کلیدواژه‌ها