دوره و شماره: دوره 18، شماره 4 - شماره پیاپی 12، زمستان 1397، صفحه 1-40 

ارتباطات علمی

4. متاسفانه این سیاره با ترک مصرف گوشت نجات نمی یابد

صفحه 8-10

زهرا ندایی فرد؛ امین صادقی


مقاله علمی- ترویجی

7. مروری اجمالی بر مباحث نوین در دامپروری هوشمند

صفحه 18-23

مسعود صدیقی؛ سهیلا قهرمانی


ارتباطات علمی

8. انواع توکسین و مضرات آن ها

صفحه 24-26

جلیل درستی


مقاله علمی- ترویجی

9. نقش هورمون ها در مصرف خوراک

صفحه 27-29

نسیبه ایدر


ارتباطات علمی

10. لامینایتیس در اسب ها

صفحه 30-32

زهرا ندایی فرد