مشکلات فعلی صنعت طیور ایران

دوره 22، شماره 2، آذر 1401، صفحه 4-4

محسن دانشیار


گسترش فناوری‌های نوین در علوم دامی

دوره 22، شماره 3، اسفند 1401، صفحه 4-4

طوبی ندری


سمّ زیرالنون در تغذیه طیور

دوره 21، شماره 2، آذر 1400، صفحه 13-20

10.22059/domesticsj.2021.321895.1068

امیر مصیب زاده؛ امین رحیمی


مدیریت آغوز در گوساله‌های شیری

دوره 22، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 13-21

10.22059/domesticsj.2022.337806.1089

مریم عیسی‌پور؛ شهناز یوسفی‌زاده


نقش کولین در تغذیۀ نشخوارکنندگان

دوره 22، شماره 3، اسفند 1401، صفحه 13-22

10.22059/domesticsj.2023.352122.1109

کامل عموزاده آرائی؛ تقی قورچی


راهکارهای ژنتیکی جهت کاهش گازهای گلخانه‌ای به ویژه متان در صنعت گاو‌های شیری

دوره 21، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 14-22

10.22059/domesticsj.2021.320185.1059

وحید دهقانیان ریحان؛ مصطفی صادقی؛ فرزاد غفوری


مروری بر ارزیابی پارامتر‌های ژنتیکی صفات عملکردی در اسب‌های ورزشی پرش

دوره 22، شماره 2، آذر 1401، صفحه 14-23

10.22059/domesticsj.2022.345026.1099

معین تاند؛ محمدباقر زندی باغچه مریم؛ مرادپاشا اسکندری نسب؛ محمد عبدلی


بررسی ژن‌های دو قلوزای GDF9 ، BMP15 و BMPR_1B در گوسفند

دوره 19، شماره 3، اسفند 1398، صفحه 15-19

10.22059/domesticsj.2020.76396

فاطمه گلستانی عراقی؛ سید رضا میرائی آشتیانی