اوضاع شیر تو شیر لبنیات ایران

نوع مقاله : یادداشت

نویسنده

دانشیار ژنتیک و اصلاح‌نژاد دام، گروه مهندسی علوم دامی دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران