پرشیافت پرومیکس (نسل جدید پودر چربی‌های محافظت شده)

نوع مقاله : تبلیغات (حامی مالی)

چکیده

نسل جدید پودر چربی‌های محافظت شده
محافظت دوگانه در محیط شکمبه
مصرف همزمان پودر چربی خالص و کلسیمی شده
تامین نیازهای اسیدهای چرب ضروری امگا 3 و امگا 6
محافظت شکمبه‌ای بیششتر (تا 85 %) همزمان با قابلیت هضم بهتر
حمایت از تولید شیر با چربی بیشتر
کاهش تنش گرمایی