نویسنده = سارا رفیعی
راهنمای جامع تغذیه دام و طیور

دوره 22، شماره 2، آذر 1401، صفحه 59-59

سارا رفیعی


مروری بر چند دانستنی‌ در رشتۀ مهندسی علوم دامی

دوره 22، شماره 2، آذر 1401، صفحه 66-66

نجمه رسولی؛ سارا رفیعی


ژنتیک و اصلاح دام

دوره 22، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 61-61

سارا رفیعی


آناتومی و فیزیولوژی دام و طیور

دوره 21، شماره 3، اسفند 1400، صفحه 61-61

سارا رفیعی


مروری بر چند دانستنی‌ در رشتۀ مهندسی علوم دامی

دوره 21، شماره 3، اسفند 1400، صفحه 69-69

نجمه رسولی؛ سارا رفیعی