نویسنده = اشکان غلامی
مروری بر بیماری تب مالت در دام و انسان

دوره 22، شماره 2، آذر 1401، صفحه 24-29

10.22059/domesticsj.2022.350173.1106

نوشین باغی؛ اشکان غلامی


آنچه که درباره عروس هلندی باید دانست

دوره 20، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 59-62

سامان حسین آبادی؛ اشکان غلامی


بیماری‌های مرغ عشق به همراه پیشگیری و درمان

دوره 19، شماره 3، اسفند 1398، صفحه 58-61

سامان حسین آبادی؛ اشکان غلامی


اخبار انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران

دوره 19، شماره 2، آذر 1398، صفحه 5-11

علی اصغر خلیل خلیلی؛ اشکان غلامی؛ فرزاد غفوری


پرورش و نگهداری مرغ عشق

دوره 19، شماره 2، آذر 1398، صفحه 81-84

سامان حسین آبادی؛ اشکان غلامی


نگاهی به دستاوردهای جدید در علوم دامی

دوره 19، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 4-7

اشکان غلامی