بیماری‌های مرغ عشق به همراه پیشگیری و درمان

نوع مقاله : حیوانات خانگی

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران


سالاری، ج. (۱۳۹۲). "پرورش پرندگان زینتی". انتشارات مرز دانش، چاپ اول، تهران، ایران.
ملک شاهی مقدم، ع. (۱۳۹۰). "راهنمای کاربردی نگهداری پرورش و بیماری‌های مرغ عشق". انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی، چاپ اول، تهران، ایران.