نویسنده = علی اصغر خلیل خلیلی
تعداد مقالات: 7
5. اخبار انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران

دوره 19، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 5-11

علی اصغر خلیل خلیلی؛ اشکان غلامی؛ فرزاد غفوری