مطالعه اثر چند شکلی‌های ژن استیل کوآ کربوکسیلاز آلفا بر صفات بیومتری در جمعیت شتر یزد، به روش PCR-SSCP

دوره 16، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 4-10

مهدی ایمانی؛ محمد مرادی شهربابک؛ حسین مرادی شهربابک


نگاهی به دستاوردهای جدید در علوم دامی

دوره 19، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 4-7

اشکان غلامی


متاسفانه این سیاره با ترک مصرف گوشت نجات نمی یابد

دوره 18، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 8-10

زهرا ندایی فرد؛ امین صادقی


اخبار انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران

دوره 19، شماره 2، آذر 1398، صفحه 5-11

علی اصغر خلیل خلیلی؛ اشکان غلامی؛ فرزاد غفوری


بررسی علم بیوتکنولوژی و روش‌های ایجاد حیوانات ترانس‌ژنیک

دوره 19، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 9-12

فرزاد غفوری؛ کریم حسن‌پور