کلیدواژه‌ها = گاو شیری
نقش کولین در تغذیۀ نشخوارکنندگان

دوره 22، شماره 3، اسفند 1401، صفحه 13-22

10.22059/domesticsj.2023.352122.1109

کامل عموزاده آرائی؛ تقی قورچی


راهکارهای ژنتیکی جهت کاهش گازهای گلخانه‌ای به ویژه متان در صنعت گاو‌های شیری

دوره 21، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 14-22

10.22059/domesticsj.2021.320185.1059

وحید دهقانیان ریحان؛ مصطفی صادقی؛ فرزاد غفوری


تأثیر تشخیص زود ‌هنگام آبستنی بر مدیریت تولیدمثل گاو شیری

دوره 20، شماره 2، آذر 1399، صفحه 37-40

10.22059/domesticsj.2020.299296.1026

جلیل درستی؛ احمد زارع شحنه؛ اردشیر نجاتی جوارمی