تأثیر تشخیص زود ‌هنگام آبستنی بر مدیریت تولیدمثل گاو شیری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ، کرج، ایران

2 استاد تمام فیزیولوژی دام، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استاد تمام ژنتیک و اصلاح نژاد دام، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

تشخیص زود ‌هنگام آبستنی یکی از عوامل تأثیرگذار در مبحث مدیریت تولیدمثل است. امروزه از روش‌های مختلفی نظیر لمس راست ‌روده‌ای و سونوگرافی و همچنین نمونه‌گیری خون می‌توان به این هدف رسید، امّا با توجه به تشخیص روش‌های مذکور در روزهای متفاوت پس از تلقیح، تأثیر تشخیص زود هنگام آبستنی در مدیریت تولیدمثل گاو شیری آشکار می‌شود. تشخیص زود هنگام آبستنی موجب کاهش روزهای باز و امکان آگاهی بخشی به دامدار را برای تشخیص دام‌های آبستن از غیر آبستن می‌دهد. تشخیص به‌ موقع آبستنی و فحلی دارای اهمیت ویژه‌ای است، چرا که تشخیص زود هنگام آبستنی و فحلی باعث شناسایی سریع گاوهای غیر آبستن و اقدام به بارور کردن مجدد آن‌ها در گله می‌شود. ضعف در تشخیص به ‌موقع فحلی و آبستنی موجب می‌شود تا فحلی‌های زیادی طی عمر اقتصادی گاو از دست برود و موجب افزایش روزهای باز و فاصله گوساله‌زایی در گله خواهد شد؛ بنابراین، هدف از این مطالعه ارائه تأثیر تشخیص زود‌ هنگام آبستنی بر مدیریت تولیدمثل گاو شیری و افزایش سودآوری گله‌های گاو شیری است.

کلیدواژه‌ها


گرجی، ر. (1391). "برآورد روند فنوتیپی تولید و تولیدمثلی گله‌های گاو شیری ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد،گروه علوم دامی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.
Arbel, R., Bigun, Y., Ezra, E., Sturman, H. and Hojman, D. (2001). “The effect of extended calving intervals in high lactating cows on milk production and profitability.” Journal of Dairy Science, 84, 600-608.
Balhara, A. K., Gupta, M., Singh, S., Mohanty, A. K., and Singh, I. (2013). "Early pregnancy diagnosis in bovines: current status and future directions." The Scientific World Journal, 2013.
Bartolome, J. A., and Archbald, L. F. (2011). "Reproductive management in dairy cows." Dairy Production Medicine, 1st ed. London: Wiley Blackwell, 73-80.
Dobson, H., Smith, R.F., Royal, M.D., Knight, C.H. and Sheldon, I.M. (2007). "The High-producing dairy cow and its reproductive performance." Reproduction Domestic Animal, 42 (Suppl.2), 17-23.
Hutjens, M.F. (2005). "Dairy efficiency and dry matter intake." In proceedings of the 7th Western Dairy Maagement Conference, 71-76.
Jerome, A., and Srivastava, N. (2012). "Prostaglandins vis - à - vis bovine embryonic mortality : a review." Asian Pacific Journal of Reproduction, 1(3), 238–246.
Kafi, M., Zibaei, M., and Rahbari, A. (2007). "Accuracy of oestrus detection in cows and its economic impact on Shiraz dairy farms." Iranian Journal of Veterinary Research, 8(2), 131-137.
Moore, K. and Thatcher, W.W. (2006). "Major advances associated with reproduction in dairy cattle." Journal of Dairy Science, 89, 1254-1266.
Pasman, E.J. (1994). "The development of controlprediction system for milk yield and mastitis from field data." Ph.D. Thesis, Department of Agriculture, The University of Reading, UK.
Pohler, K. G., Peres, R. F. G., Green, J. A., Graff, H., Martins, T.and et al. (2016). "Use of bovine pregnancy-associated glycoproteins to predict late embryonic mortality in postpartum Nelore beef cows." Theriogenology85(9), 1652–1659.
Rezaee Roodbari, A., Kohram, h. and Dirandeh, I. (2015). "Evaluating economic losses associated with delayed conception in dairy cows." Iranian Journal of Animal Science, 46, 151–158.
Roxström, A., Strandberg, E., Berglund, B., Emanuelson, U. and Philipsson, J. (2001). "Genetic and environmental correlations among female fertility traits and milk production in different parities of Swedish Red and White dairy cattle." Acta Agriculturae Scandinavica, Section A-Animal Science, 51(1), 7-14.
Sirjani, M., pourjam, M. and karimi, A. (2015). "Evaluation of new technologies in cattle pregnancy diagnosis." Third National Conference on Student Scientific Associations in Agriculture and Natural Resources, 06-07 May 2015., Karaj , Iran.