دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، پاییز 1381، صفحه 1-60